Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tổ chức triển khai, niêm yết Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
19/11/2020

 

Ngày 31/8/2020, UBND Tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế  hợp tác và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, nông  nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, quản lý xây dựng công trình và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (cấp xã thực hiện: 04 thủ tục). Gồm:

Lĩnh vực trồng trọt: ( Theo Quyết định số 151/QĐ-BNN&PTNT ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Gồm:

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa - 1.008004

a) Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

  1. Phí, lệ phí: Không quy định.
  2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội.

- Nghị định số  94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 05 ngày làm việc (

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

04 giờ

 

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức phụ trách

28 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ

Công chức

nghiệp vụ

04 giờ

5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Giờ hành chính

II.  LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

(Theo Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu - 2.002163

a) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

b) Địa điểm thực hiện:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 56 giờ (7 ngày làm việc)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

04 giờ

 

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức phụ trách

44 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ

Công chức

nghiệp vụ

04 giờ

5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Một cửa)

Giờ hành chính

2. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh - 2.002162

a) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.       

b) Địa điểm thực hiện:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 120 giờ (15 ngày làm việc)

 

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

04 giờ

 

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức phụ trách

108 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ

Công chức

nghiệp vụ

04 giờ

5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Giờ hành chính

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai - 2.002161

a) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.       

b) Địa điểm thực hiện:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 120 giờ (15 ngày làm việc)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

04 giờ

 

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức phụ trách

108 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ

Công chức

nghiệp vụ

04 giờ

5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức chuyên môn nghiệp vụ

(Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Giờ hành chính

UBND xã đã triển khai Quyết định nêu trên và niêm yết tại trụ sở UBND xã, hình thức niêm yết: một mặt.

UBND xã sẽ tổ chức thực hiện tốt nội dung Quyết định nêu trên trong quá trình giải quyết hồ sơ cho nhân dân./.

Ngọc Định

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết