Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021
01/09/2021

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 xuống giống diện tích 232,75 ha, đạt 116,37% kế hoạch, giảm 35,68% so cùng kỳ. Diện tích chủ yếu các loại giống lúa chất lượng cao như: OM 5451, nàng hoa 9, VND 95-20, OM 6162,... Diện tích thu hoạch đến cuối tháng 232,75 ha, năng suất bình quân 57,78 tạ/ha, sản lượng khoảng 1.344,88 tấn, đạt 120,07% kế hoạch, giảm 23,13% so cùng kỳ. 

Vụ Hè Thu 2021 đang xuống giống theo lịch sẽ dứt điểm vào ngày 25 tháng 5, ước diện tích xuống giống đạt 100% kế hoạch (kế hoạch vụ Hè Thu 2021 là 130 ha).  

- Cây màu:

+ Màu lương thực gieo trồng trong tháng 61,70 ha, nâng lũy kế 638,95 ha, giảm 56,67% so với cùng kỳ, tương đương giảm 835,63 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 504,77 ha, năng suất bình quân đạt 37,00 tạ/ha, sản lượng 1.867,65 tấn, giảm 56,60% so cùng kỳ.  

+ Màu thực phẩm gieo trồng trong tháng 575,14 ha, nâng lũy 4.560,03 ha; trong đó: Rau các loại 2.717,92 ha,... Tổng diện tích gieo trồng giảm 15,05% so với cùng kỳ, tương đương giảm 808,00 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 3.556,82 ha, năng suất bình quân 196,52 tạ/ha, cho sản lượng 69.898,69 tấn, đạt 50,82% so với kế hoạch, giảm 18,78% so với cùng kỳ, tương đương giảm 16.165,30 tấn.  

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: diện tích 6.842,61 ha, đạt 101,09% kế hoạch, tăng 0,81% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 5.998,61 ha, tăng 2,94% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng 4.300.000 trái, nâng lũy kế 23.800.000 trái, tương đương 23.800,00 tấn, đạt 48,82% kế hoạch, tăng 1,28% so cùng kỳ.

+ Cây ăn quả: diện tích gieo trồng 9.370,34 ha, đạt 97,10% kế hoạch, giảm 0,01% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long hiện có 7.272,32 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.729,077 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.372,65 ha, tăng 1,53% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng 16.489,05 tấn, nâng lũy kế 90.500,50 tấn, đạt 41,51% kế hoạch, tăng 2,84% so cùng kỳ.  

- Chăn nuôi: Theo phương án điều tra chăn nuôi mới, khi hoàn thiện trong thời gian quy định sẽ công bố số liệu chính thức cho địa phương.

- Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 73,45 ha, đạt 96,64% kế hoạch, giảm 3,80% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng 233 tấn; nâng lũy kế 1.098 tấn, tổng sản lượng đạt 41,73% kế hoạch, tăng 1,17% so cùng kỳ, tương đương tăng 18 tấn.  

* Xây dựng nông thôn mới:

- Xã Trung Hòa: Các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018:

+ Đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 17 tiêu chí gồm: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự, hành chính công (Trong đó, có 05 tiêu chí ngành huyện đang hướng dẫn xã hoàn chỉnh hồ sơ gồm: thủy lợi, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự, giáo dục, thông tin và truyền thông).

+ Chưa gửi hồ sơ trình huyện thẩm tra 01 tiêu chí gồm: Quy hoạch.

+ Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 06 tiêu chí: điện, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, văn hóa.

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 03 tiêu chí: điện, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa.

Các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017:

+ Đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 02 tiêu chí và 05 chỉ tiêu:

+ Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 01 tiêu chí và 03 chỉ tiêu.

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 01 tiêu chí và 01 chỉ tiêu.

+ Chưa gửi hồ sơ trình huyện thẩm tra 02 chỉ.  

- Xã Tân Thuận Bình: Các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018:

+ Đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 14/18 tiêu chí.

+ Chưa gửi hồ sơ trình huyện thẩm tra 04 tiêu chí.

+ Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 07 tiêu chí.

Các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017:

+ Đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 01 tiêu chí và 05 chỉ tiêu.

+ Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 01 tiêu chí và 05 chỉ tiêu.

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 01 tiêu chí và 03 chỉ tiêu.

+ Chưa gửi hồ sơ trình huyện thẩm tra 01 tiêu chí và 03 chỉ tiêu.

2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp: trong tháng 5 đạt 40 tỷ đồng, nâng đến nay được 200 tỷ đồng (kế hoạch là 463 tỷ đồng), đạt 43,2% kế hoạch.

3. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 10,518 tỷ đồng, nâng đến nay 66,867 tỷ đồng, đạt 53,92% so dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện trong tháng 57,236 tỷ đồng, nâng đến nay 250,575 tỷ đồng, đạt 43,91% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi 7,994 tỷ đồng, đạt 107,31%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1,435 tỷ đồng, đạt 102,56%.

4. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2021 là 99,481 tỷ đồng. Gồm 42 công trình, trong đó: thanh  toán khối lượng hoàn thành 08 công trình; chuyển tiếp 10 công trình, thi công mới 24 công trình (có 07 công trình UBND tỉnh chưa giao vốn). Giá trị thực hiện tháng 5 năm 2021 là 10,5 tỷ đồng, giải ngân là 5,520 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đến nay là 36,531 tỷ đồng, giải ngân là 38,554 tỷ đồng đạt 38,76% kế hoạch vốn giao.

5. Công tác tài nguyên và môi trường

- Trong tháng 5 năm 2021, đã tiếp nhận giải quyết 110 hồ sơ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 583 hồ sơ, gồm: 08 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 31 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 544 hồ sơ lĩnh vực đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 01 hồ sơ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 11 hồ sơ.

- Thông báo cho 75 cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn, đến nay có 19/75 cơ sở nộp phí, đạt tỷ lệ 25%, thu được 47.500.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Các Trường Trung học cơ sở tổ chức kiểm tra học kỳ II khối lớp 9 năm học 2020 - 2021 theo đúng quy chế; triển khai cuộc thi và các trường tham gia dự thi An toàn giao thông năm học 2020 - 2021, có 2.719 bài dự thi (giáo viên 452 bài, học sinh 2.267 bài); tổ chức nhận và chấm bộ vở học sinh “Viết đúng, viết đẹp” cấp huyện, có 455 bộ vở dự thi; tổ chức Hội thi Nghi thức Đội và Tuyên truyền măng non cấp huyện và tham gia dự thi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

 Tình hình sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 11 ca, bổ sung tháng trước 12 ca, nâng đến nay 79 ca, giảm 17,7% so cùng kỳ; bệnh thủy đậu đến nay 02 ca, tương đương so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng trong tháng xảy ra 19 ca, nâng đến nay 68 ca, tăng 11,3 lần so cùng kỳ; sốt phát ban nghi sởi - Rubella trong tháng xảy ra 02 ca, nâng đến nay 06 ca, giảm 40% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; có phân luồng khám bệnh hô hấp và bệnh thông thường riêng, có bàn thu thập thông tin các ca bệnh sốt, ho; có 01 phòng khám bệnh truyền nhiễm nhằm khám phân luồng bệnh viêm hô hấp nghi ngờ dịch Covid-19; tổ chức khu cách ly 01 chiều, có buồng theo dõi đối tượng nghi ngờ và buồng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khoa Nội - Nhiễm; tổ chức khu cách ly cho nhân viên y tế chăm sóc người bệnh không về nhà; Khoa dược dự trù thuốc và dịch truyền đảm bảo nhu cầu điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra; khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chuẩn bị y, dụng cụ, phân công cán bộ trực lấy mẫu, chụp X-quang, bảo quản, vận chuyển đúng quy định của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện việc theo dõi khai báo y tế; quản lý, tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà (02 trường hợp tại xã Phú Kiết, Quơn Long), cách ly y tế theo quy định đối với các đối tượng đến từ vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai trong tháng được 3.369 trường hợp, nâng tổng số đến nay 7.567 trường hợp, đạt 44,6%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 38,2% (chỉ tiêu là 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 64,1% (chỉ tiêu là 88%).

Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 95,69%.

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Tổ chức các hoat động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày Quốc tế lao động và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng pano và băng rôn tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, bố trí từ vòng xoay Long Bình Điền đến cầu Bình Phan; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân - Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã biên tập 56 chương trình thời sự, sử dụng 306 tin và 175 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Trong tháng tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm 227 lao động, nâng đến nay 629 lao động, đạt 31,4%; đến nay, đã có 10 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 28,5% (tỉnh giao chỉ tiêu 35 lao động).

Vận động quỹ bảo trợ trẻ em số tiền 40.000.000 đồng (trong tiền mặt 30.000.000 đồng và hàng hóa 10 triệu đồng), đạt 10%. Mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cho 62 trẻ, lũy kế đến nay 16.695 trẻ.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định và cao điểm; tổ chức huấn luyện Dân quân năm nhất lớp 1, lớp 2 đúng theo kế hoạch, quân số 355 đồng chí; khảo sát khu vực diễn tập chiến đấu phòng thủ; phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các xã diễn tập năm 2021; xây dựng kế hoạch bắn đạn thật, kế hoạch bảo đảm an toàn cho các đối tượng Dân quân tự vệ vào ngày 15, 16/5/2021 và Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ vào ngày 17/5/2021; triển khai Hội thi Pháp luật Dân quân tự vệ năm 2021; tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh quân sự cho 04 thanh niên đăng ký đợt 3.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 04/07 vụ. Trong đó: trộm cắp tài sản 03 vụ (TBT, QL, SB); giết người (BP). Hậu quả làm chết 01 người; tài sản thiệt hại khoảng 296,7 triệu đồng. Kết quả điều tra làm rõ 02/04 vụ - 02 đối tượng; khởi tố 01 đối tượng, chuyển Công an tỉnh 01 vụ giết người - 01 đối tượng; thu hồi tài sản khoảng 11 triệu đồng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 01/04 đối tượng (ĐHP). Xử lý: đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng.

- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 04/01 vụ tai nạn giao thông (Quốc lộ 50 - xã SB 02 vụ, Quốc lộ 50 - xã LBĐ 01 vụ, Đường Tỉnh 879D - xã TTB 01 vụ). Hậu quả làm chết 04 người, bị thương 01 người. Nguyên nhân đang điều tra.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử lý 05/01 vụ cờ bạc (trong đó đá gà 05 vụ tại xã HĐ: 04 vụ, ATT: 01 vụ; đánh bài 01 vụ tại xã LBĐ; lắc tài xỉu 01 vụ tại xã BN). Nội vụ Công an xã HĐ, ATT, BN lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết