Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020 trên địa bàn xã Lương Hòa Lạc
19/11/2020

Trong Quý I năm 2019, Ủy ban nhân dân xã tổ chức rà soát niêm yết 04 Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành. Cụ thể:

- Bưu chính công ích

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và quy trình nội bộ, liên thông điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành nội vụ tỉnh Tiền Giang;

Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang ( cấp xã 2 lĩnh vực)

            - Công khai thủ tục hành chính

Quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ( cấp xã 05 lĩnh vực, 14 thủ tục);

Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang ( cấp xã 5 thủ tục)

Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2020

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong Quý I/2020:  472 hồ sơ. Trong đó:

 + Số mới tiếp nhận trực tuyến: 395 hồ sơ.

+ Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 27 hồ sơ.

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp: 50 hồ sơ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 461, số hồ sơ đang giải quyết: 11 ( chưa đến hạn: 09 hồ sơ  tại lĩnh vực đất đai, 02 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch).

- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã:

+ Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: tổng số 472 trong đó: đã giải quyết đúng thời hạn: 461 hồ sơ, đang giải quyết: 11 hồ sơ.

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, Phối hợp với đài truyền thanh xã trong việc tuyên truyền các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế để nhân dân nắm vững thực hiện, kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính do UBND Tỉnh ban hành, gỡ bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực./.

Ngọc Định

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết