Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Mục tiêu và yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn xã An Thạnh Thủy
26/08/2021

Mục tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn xã An Thạnh Thủy là: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và của tỉnh Tiền Giang. Trong đó, chú trọng thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy, về công vụ, công chức theo các Nghị định của Chính phủ ban hành; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) trên tỉnh Tiền Giang; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã năm 2021.

             Mục tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn xã An Thạnh Thủy là: Công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2021; Nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục gắn với việc thực hiện: Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về đánh giá cán bộ, công chức; về vị trí việc làm; về tuyển dụng và quản lý viên chức; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

                                                  Ban Biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết