Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động giáo dục và đào tạo năm 2021
20/09/2021

Ngày 31 tháng  8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 100 thủ tục  ( trong đo cấp tỉnh 68 thủ tục, cấp huyện 27 thủ tục, cấp xã 5 thủ tuc)

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 2018/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết