Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Bình Phan: Thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
06/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Ủy ban nhân dân xã Bình Phan thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả cụ thể.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch về phát động và thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021 trên địa bàn xã. Tổ chức triển khai các Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã trong nội bộ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, ấp được 01 cuộc có 45 đồng chí ban ngành, xã, ấp tham dự. Nhìn chung, các nội dung tiêu chí đặt ra trong Kế hoạch được cán bộ công chức xã tham mưu thực hiện đầy đủ đúng tiến độ từng nội dung theo thời gian qui định. UBND xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa. Mục đích của việc kiểm tra, giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính; nhắc nhở, chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong công tác niêm yết, công khai thông tin, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến tổ chức và công dân. Qua đó, sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn xã. Thường xuyên chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp báo Ủy ban, sinh hoạt chi, tổ hội, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2021. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền các văn bản có liên quan đến cải cách hành chính trên Đài Truyền thanh 02 lần/ tháng. Qua hình thức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh đã giúp Nhân dân kịp thời nắm bắt được các nội dung mới liên quan đến cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với các ngành và đoàn thể tổ chức triển khai Bộ Luật lao động, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2019, Ngày pháp luật, .. Tổ chức trển khai  trong nội bộ với hình thức lồng ghép trong các cuộc họp báo Ủy ban được 05 cuộc có 183 lượt cán bộ, công chức ở các ngành, đoàn thể xã, ấp tham dự. Thường xuyên kiểm tra, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Ủy ban nhân dân xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 25 ngày 25 tháng 01 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã phân công và bố trí công chức Văn phòng - Thống kê xã làm cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã, thường xuyên theo dõi, cập nhật, niêm yết và công khai các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết được 1.364 gồm hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu, Bảo hiểm y tế. UBND xã tổ chức đúng với quy định tại Nghị định số 34 ngày 24/4/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 21 ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; Quyết định số 03 ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về quy định số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kết quả hiện nay, xã Bình Phan có 18/21 cán bộ công chức, đạt chuẩn 100% trình độ chuyên môn. Xã có 11/12 cán bộ không chuyên trách. Cán bộ, công chức đạt 100% trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đạt 100%. Việc phân cấp quản lý ngân sách, Hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm phân bổ duyệt quyết toán ngân sách địa phương đã tạo điều kiện chủ động trong đầu tư phát triển, trong khoán chi tiêu nội bộ, giúp cho cán bộ, công chức giám sát quá trình điều hành chi ngân sách, thúc đẩy việc sử dụng ngân sách tiết kiệm và có hiệu quả hơn, đảm bảo chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như trong chi tiêu. Thực hiện tốt qui định về công khai tài chính; dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách và các công trình xây dựng cơ bản được niêm yết công khai và thông tin trong báo cáo trong kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc họp tiếp xúc cử tri. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT tại xã,  Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo CBCC xã thường xuyên đăng nhập và xử lý kịp thời các phần mềm như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, hộp thư công vụ của tỉnh. Tình hình thực hiện và mức độ hoàn thành kế hoạch, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 100% văn bản đến được Văn thư cập nhật và xử lý trên phần mềm; 100% văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm. Ứng dụng chữ ký số, Ủy ban nhân dân xã đang sử dụng 02 loại thiết bị ký số, có 100% văn bản điện tử của xã được ký số. Ứng dụng hộp thư điện tử công vụ, 100% CB.CC.VC được cấp hộp thư điện tử công vụ; 100% CB.CC.VC sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Xã phân công các công chức chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực theo dõi cập nhật và xử lý công việc trên phần mềm 1 cửa điện liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực mình phụ trách như đất đai, hành chính tư pháp, bảo trợ xã hội…

Nhìn chung, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở xã được tổ chức triển khai và duy trì thực hiện tốt. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên nên tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn cao, quy trình giải quyết đúng qui định, ngày càng tạo được thuận lợi cho người dân tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Qua quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình độ chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, góp phần tạo chuyển biến tốt trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân.

Ban Biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết