Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2021
24/11/2021

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ Thu Đông: Diện tích gieo trồng là 180,78 ha (HT 1,2 ha; BPN 95,0 ha; ĐHP 4,0 ha; SB 6,1 ha; BP 6,76 ha; LBĐ 2,7 ha; ATT 40,25 ha; BN 24,77 ha). Hiện lúa đang giai chín và thu hoạch.

1.2. Cây màu:

- Màu lương thực vụ Đông Xuân 2021 - 2022 trong tháng gieo trồng được 107,20 ha, nâng lũy kế đạt được 245,30 ha, tăng 25,85% so với cùng kỳ, tương đương tăng (50,40 ha). Diện tích thu hoạch đến cuối tháng 179,07 ha, năng suất bình quân đạt 37,00 tạ/ha, cho sản lượng 662,56 tấn, tăng 27,45% so với cùng kỳ, tương đương tăng (142,71 tấn).  

- Màu thực phẩm vụ Đông Xuân 2021 - 2022 gieo trồng trong tháng được 597,93 ha, nâng lũy kế đạt được 1.254,52 ha. Tổng diện tích gieo trồng giảm 10,07% so với cùng kỳ, tương đương giảm (140,53 ha). Tổng diện tích thu hoạch đến cuối tháng khoảng 903,25 ha, năng suất bình quân 196,60 tạ/ha, cho sản lượng 17.757,89 tấn.  

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả:

- Cây dừa: diện tích 6.866,81 ha, đạt 101,44% kế hoạch, tăng 1,44% so cùng kỳ, tương đương tăng (97,65 ha); trong đó: diện tích cho trái 6.018,71 ha, tăng 2,87% so cùng kỳ, tương ứng tăng (168,2 ha). Sản lượng thu hoạch trong tháng được 3.554.980 trái, nâng lũy kế đạt được 46.348.420 trái, tương đương 46.348,42 tấn, đạt 94,46% so với kế hoạch, tăng 0,02% so cùng kỳ, tương đương tăng (11,33 tấn).

- Cây ăn quả: diện tích gieo trồng 9.551,15 ha, đạt 98,97% kế hoạch, giảm 0,09% so cùng kỳ, tương đương giảm (8,85 ha); trong đó: diện tích cây thanh long hiện có 7.441,02 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.798,47 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.483,61 ha, tăng 1,61% so cùng kỳ, tương đương tăng (118,63 ha). Sản lượng thu hoạch trong tháng được 10.402,79 tấn, nâng lũy kế được 193.822,79 tấn, đạt 88,91% kế hoạch, tăng 2,27% so cùng kỳ, tương đương tăng (4.298,46 tấn).

1.4. Chăn nuôi: Số liệu chăn nuôi sơ bộ thời điềm 01/10/2021:

- Đàn trâu: Toàn huyện hiện có 23 con, tổng đàn đạt 575% so cùng kỳ, tương đương tăng 19 con.

- Đàn bò: Toàn huyện hiện có 51.779 con, đạt 100,93 kế hoạch, tăng 4,13% so cùng kỳ, tương đương tăng 2.054 con.  

- Đàn gia cầm: tổng đàn có 7.908.640 con, đạt 91,96% kế hoạch, giảm 9,36% so cùng kỳ, tương đương giảm 817.170 con.  

- Đàn heo: tổng đàn có 49.628 con (không kể heo sữa), đạt 99,26% kế hoạch, giảm 13,02% so cùng kỳ, tương đương giảm 7.431 con.       

1.5. Thủy sản

* Nuôi trồng thủy sản:

- Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 76,88 ha; trong đó: diện tích nuôi cá 76,52 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,36 ha. Tổng diện tích đạt 101,16% kế hoạch, tăng 0,69% so cùng kỳ, tương đương tăng 0,53 ha.   

- Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi trồng trong tháng được 216 tấn; nâng lũy kế được 2.325 tấn, trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 60 tấn, nâng lũy kế 700 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 91,68% kế hoạch, tăng 1,26% so cùng kỳ, tương đương tăng 29 tấn.  

* Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản nội địa trong tháng được 04 tấn, nâng tổng số được 80 tấn, đạt 84,21% kế hoạch, giảm 5,88% tương đương giảm 05 tấn so cùng kỳ.  

Như vậy: Tổng sản lượng thủy sản từ nuôi trồng và khai thác trong tháng 220 tấn, nâng lũy kế được 2.405 tấn, đạt 91,41% kế hoạch, tăng 1,01% so cùng kỳ, tương đương tăng 24 tấn.

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Sản phẩm được công nhận: Đến nay huyện đã được công nhận 15 sản phẩm OCOP trong đó: 01 sản phẩm Trà Phụng Tiên của Hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp Bình Phan đạt 03 sao (2020) và 14 sản phẩm Ca Cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca Cao Xuân Ron đạt 04 sao (2021). Hiện nay tỉnh đã cấp tem OCOP cho 15 phẩm cho công ty và hợp tác xã sử dụng.

2. Xây dựng nông thôn mới:

Huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2021. Tiến độ như sau:

a) Đối với 18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Huyện đã trình tỉnh thẩm định 18/18 tiêu chí.

- Tỉnh đã có văn bản công nhận 14 tiêu chí:  

- Tỉnh đã thẩm định đạt nhưng chưa có văn bản công nhận 04 tiêu chí:

b) Các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017: 02 tiêu chí và 07 chỉ tiêu

- Xã đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 02 tiêu chí và 07 chỉ tiêu.

- Tỉnh đã có văn bản công nhận 02 tiêu chí và 06 chỉ tiêu:

- Tỉnh chưa có văn bản công nhận 01 chỉ tiêu: 17.6 (tỷ lệ hộ đảm bảo 3 sạch).

- Chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực xây dựng): Sở Xây dựng sẽ công nhận chung với tiêu chí Quy hoạch và nhà ở.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đạt 26 tỷ đồng, đến nay được 340/463 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 73,43% kế hoạch.  

Các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 4 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường quý IV năm 2021 và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 3,911 tỷ đồng, nâng đến nay 93,126 tỷ đồng, đạt 75,1% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện trong tháng được 87,497 tỷ đồng, nâng đến nay được 508,785 tỷ đồng, đạt 84,45% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 8,915 tỷ đồng, đạt 119,67%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,6 tỷ đồng, đạt 114,35%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2021 là 132,566 tỷ đồng. Gồm 54 công trình, trong đó: Thanh  toán khối lượng hoàn thành 08 công trình; chuyển tiếp 10 công trình, thi công mới 36 công trình (có 02 công trình Ủy ban nhân dân tỉnh chưa giao vốn). Giá trị thực hiện đến nay là 76,010 tỷ đồng, giải ngân là 86,316 tỷ đồng, đạt 65,11% kế hoạch vốn giao.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp nhận giải quyết 54 hồ sơ, gồm 02 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 01 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 51 hồ sơ lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 938 hồ sơ, gồm: 910 hồ sơ theo cơ chế một cửa và 28 hồ sơ đăng ký ban đầu. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu đến nay là 28 hồ sơ, với tổng diện tích cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là 19.725,3 m2, trong đó, đất trồng lúa (4.030,9 m2), đất trồng cây lâu năm (4.030,9 m2), đất ở (273,7 m2), đất trồng cây hàng năm khác (4.297 m2), đạt tỷ lệ 99,97%.

-  Đầu năm đến nay đã kiểm tra được 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện (Tổ kiểm tra đã nhắc nhở cơ sở tiếp tục thực hiện đúng nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận).

- Công tác thu phí bảo vệ môi trường: đã có 35/75 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 47%, với tiền thu được là 87.500.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

 Tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục ở xã Tân Thuận Bình và Trung Hòa. Xét chọn 20 học sinh (tiểu học 10 học sinh, THCS 10 học sinh) diện mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhận học bổng năm học 2021 - 2022 theo yêu cầu của Sở Giáo dục.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

 Tình hình sốt xuất huyết đến nay xảy ra 162 ca, giảm 46,88% so cùng kỳ năm trước; bệnh tay chân miệng đến nay xảy ra 87 ca, tăng 16% so cùng kỳ năm trước; bệnh quai bị đến nay xảy ra 01 ca, giảm 66,6% so cùng kỳ năm trước; bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 03 ca, giảm 62,5% so cùng kỳ năm trước; sốt phát ban nghi sởi - Rubella đến nay xảy ra 11 ca, giảm 56% so cùng kỳ năm trước.

Tình hình dịch Covid-19: Đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 108 ổ dịch, với tổng số 1.586 F0 (LBĐ 277, LHL 158, ĐHP 99, ATT 112, HT 104, HĐ 98, SB 66, QL 65,TTB 63, TT 86, MTA 78, PK 115, BN 44, BP 27, TH 39, BPN 23, TB 55, TBT 14, XĐ 29, Trạm Quản lý Cống Xuân Hòa 03, Cơ sở y tế ngoài huyện 22, F0 ngoài tỉnh trở về 09), trong đó đang điều trị 674 ca, xuất viện 886 ca, tử vong 26 ca, hiện còn 794 F1 thực hiện cách ly. Công tác tiêm vắc xin Covid-19: Tính đến ngày 15/11/2021, huyện đã được phân bổ 205.330 liều vắc xin phòng Covid-19. Tổng số đến nay, đã tiêm được 173.775 liều vắc xin phòng Covid-19 (trong đó, mũi 1: 121.656; mũi 2: 52.119), đạt 84,63% trên tổng số liều vắc xin đã được phân bổ, đạt 80,47% so với dân số từ 18 tuổi trở lên (trong đó số người đã tiêm đủ 2 mũi đạt 34,47%).

 Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay được 16.058 trường hợp, đạt 94,71%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 33,1% (chỉ tiêu 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 52,7% (chỉ tiêu 88%).

Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 175.554/189.236 người, đạt tỷ lệ 92,77% (tỉnh giao 98%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

- Về xây dựng gia đình văn hóa: có 52.297/52.297 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, tỷ lệ 100%. Đã bình xét có 47.733 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ 91,27%.

+ Xây dựng cơ quan văn hóa: có 100% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

+ Ấp, khu phố văn hóa: 131/131 ấp - khu phố văn hóa, tỷ lệ 100%.

+ Về xây dựng Nếp sống văn hóa nơi công cộng: công nhận 02 cơ sở thờ tự văn hóa; 04 con đường văn hóa.

+ Về công nhận lại: UBND quyết định công nhận lại 18 xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn đô thị văn minh; 90 cơ sở thờ tự văn hóa; 55 con đường văn hóa; 14 chợ văn hóa; 02 công viên văn hóa.

Hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao 15.626/52.297 hộ, đạt tỷ lệ 29,88%. Người dân luyện tập thể dục thể thao 72.996/188.102 người, đạt tỷ lệ 38,81%.

Đã biên tập 57 chương trình thời sự, sử dụng 399 tin và 202 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Giới thiệu việc làm cho 215 lao động, nâng lũy kế đến nay 1.790 lao động, đạt 89,5% (Nghị quyết Huyện ủy giao 2.000 lao động); đưa 13 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 37,2% (tỉnh giao 35 lao động). Xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 80 triệu đồng, nâng lũy kế, đã xây dựng 13 ngôi, kinh phí 520 triệu đồng, đạt 130% (tỉnh giao xây dựng 10 ngôi); sửa chữa 04 ngôi, kinh phí 80 triệu, nâng lũy kế 14 ngôi, kinh phí 280 triệu đồng, đạt 466% (tỉnh giao sửa chữa 03 ngôi). Thực hiện chi trợ cấp đột xuất cho 03 người chết do bị Covid-19, số tiền 54 triệu đồng, nâng tổng số đã chi hỗ trợ cho 23 người, tổng số tiền 414 triệu đồng. Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay được 246.800.000 đồng, đạt 61,7% (tỉnh giao vận động 400 triệu đồng). Tổ chức trao tặng quà cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trong đó 15 trẻ em nhận quà Trung thu, mỗi em 01 triệu đồng; 05 em nhận học bổng, mỗi em 01 triệu đồng và 05 em nhận xe đạp, trị giá 1.500.000 đồng/chiếc), tổng kinh phí 27.500.000 đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ.

* Hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

-  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Tổng số đã đề nghị là 3.019 lao động, số tiền 12.147.650.000 đồng. Tổng số đã được duyệt: 2.819 lao động, số tiền 11.309.550.000 đồng, trong đó:

+ Đã chi tiền hỗ trợ (đợt 1): 72 lao động, số tiền 291.265.000 đồng.

+ Đang chi (đợt 2): 2.747 lao động, số tiền 11.018.285.000 đồng.

Còn lại, tổng số 200 lao động, số tiền 838.100.000 đồng (UBND tỉnh chưa phê duyệt).

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tư do) và một số đối tượng đặc thù khác:

+ Người bán lẻ xổ số lưu động: Tổng số người trên 15 tuổi đã đề nghị 1.542 người, số tiền 2.313.000.000 đồng. Đã được phê duyệt 1.542 người, số tiền 2.313.000.000 đồng. Đã chi tiền 1.542 người, số tiền 2.313.000.000 đồng.

Ngoài ra, tổng số người dưới 15 tuổi đã đề nghị: 16 người, số tiền 24.000.000 đồng (nguồn do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ, tỉnh chưa phê duyệt).

+ Các đối tượng lao động tự do khác:  Tổng số đã nghị là 9.710 người, số tiền 14.565.000.000 đồng; đã được phê duyệt 9.710 người, số tiền 14.565.000.000 đồng. Đã chi tiền hỗ trợ cho 6.775 người, số tiền 10.162.500.000 đồng. Đang chi hỗ  2.935 người, số tiền 4.402.500.000 đồng.

Đồng thời, Hội đồng thẩm định của huyện đã tiếp tục xét và trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt (theo Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 1910/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

* Hỗ trợ gạo của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

- Đợt 1: Đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 13.721 nhân khẩu, với 205.815 kg gạo (mỗi nhân khẩu 15kg).

- Đợt 2: đã đề nghị bổ sung thêm là 3.001 hộ, với 10.728 nhân khẩu (tỉnh chưa phê duyệt hỗ trợ).

- Ngoài ra, được Ủy ban nhân tỉnh phân bổ 10 tấn gạo, do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trao tặng. Đã tiến hành cấp phát 667 nhân khẩu gặp khó khăn.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định; xây dựng văn kiện diễn tập Chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ có di chuyển Sở Chỉ huy ra khu căn cứ chiến đấu năm 2021; xã Đăng Hưng Phước diễn tập chiến đấu phòng thủ; xã An Thạnh Thủy, Quơn Long diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đến nay có 03/05 xã đã tổ chức diễn tập xong; tham gia kiểm tra bắn súng Colt 45 bài 1B, bài 1C của sĩ quan và bắn súng AK bài 1 của quân nhân chuyên nghiệp, quân số 24 đồng chí;  tổ chức xét duyệt lần 1 công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 05/03 vụ. Hậu quả làm chết 02 người, bị thương 02 người; thiệt hại tài sản trị giá khoảng 57,5 triệu đồng. Điều tra làm rõ 05/05 vụ, 06 đối tượng (khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 vụ 04 đối tượng, chuyển tỉnh thụ lý 02 vụ, 02 đối tượng). Trong đó: trộm cắp tài sản 02 vụ (ATT, TTB), giết người 02 vụ (PK, TH), cố ý gây thương tích 01 vụ (QL).

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện 01/00 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,1185 gam ma túy tổng hợp và một số đồ vật có liên quan. Kết quả: khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 vụ, 01 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện, xử lý 01/00 đối tượng. Kết quả: phạt tiền 01 đối tượng (thành tiền 750.000 đồng).

- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 02/00 vụ (Đường tỉnh 01 vụ, đường nội thị 01 vụ). Hậu quả làm chết 02 người, bị thương 01 người. Nguyên nhân đang điều tra.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử lý 04/04 vụ đánh bạc (đá gà 02 vụ, đánh bài 02 vụ). Nội vụ: Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý 02 vụ, 31 đối tượng; Công an các xã đang củng cố hồ sơ xử lý 02 vụ, 04 đối tượng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết