Skip to Content

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
03/NQ-HĐND 24-02-2023 Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị Bến Tranh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2045
24/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện 2023
23/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện 2023
22/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về bầu bổ sung chức vụ ỦY viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026
21/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ ỦY viên UBND đối với Huỳnh Thị Thu Hạnh
20/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023
19/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ ngân sách địa phương 2022
18/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách NN trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương 2022
17/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
16/NQHĐND 16-12-2022 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu , chi ngân sách địa phương 2023
15/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện CHợ Gạo năm 2023 từ nguồn vốn Chương trình MTQGXDNTM
14/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện CHợ Gạo giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn Chương trình MTQGXDNTM
13/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện , vốn xây dựng NTM và vốn ngân sách huyện
12/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện , vốn xây dựng NTM và vốn ngân sách huyện
11/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 201-2025 trên địa bàn huyện Chợp Gạo
10/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH huyện Chợ Gạo năm 2023
35/2022/QĐ-UBND 01-11-2022 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
14/2022/TT-BTTTT 28-10-2022 Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
42/2022/NĐ-CP 24-06-2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
02/2022/TT-BLĐTBXH 30-03-2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo
04/2022/QĐ-TTg 18-02-2022 Ban hành Quy định tiêu chí , trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị
44/2021/QĐ-UBND 19-10-2021 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
04/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định quy trình tiếp công dân
07/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
2490/QĐ-BVHTTDL 23-09-2021 Về việc xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
07/2021/TT-BVHTTDL 08-09-2021 Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với ngƣời hƣớng dẫn tập luyện thể thao
81/2021/NĐ-CP 27-08-2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết