Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo gồm 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch.

1. Ông Nguyễn Hồng Hữu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện

  - Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; các thành viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Úy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vục trọng tâm sau đây:

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách hàng
năm và từng giai đoạn của huyện; kế hoạch sử dụng vốn các dự án, các công
trình theo phân cấp quản lý; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

+ Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và dài hạn;

+ Quyết định việc sử dụng số thu vuợt ngân sách hàng năm của huyện;

+ Quyết định việc mua sắm tài sản;

+ Quyết định bổ sung ngân sách cho cấp dưới ngoài số phân bổ đầu năm;

+ Quyết định các khoản chi trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh
phí khối Đảng và các khoản chi từ nguồn dự phòng ngân sách huyện;

+ Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh, địa giới hành chính, cải cách
hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua, khen thưởng, quy chế làm việc
của Ủy ban nhân dân huyện;

+ Công tác phòng, chống tham nhũng;

+ Quyết định cuối cùng về xử lý hành chính và giải quyết khiếu nại, tố
cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

+ Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham
nhũng, Truởng Ban An toàn giao thông huyện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới; Truởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các
Ban Chỉ đạo trên các lĩnh vục có liên quan.

- Theo dõi và chi đạo các đơn vị:  Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ (lĩnh vục tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng), Công an, Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất.

-  Giữ mối liên hệ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện.

-  Theo dõi và chỉ đạo hoạt động  đối với các xã: Lương Hòa Lạc, Long Bình Điền, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình và thị trấn Chợ Gạo.

2. Ông Cao Tấn Hưởngy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thay
mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động chung của Ủy ban nhân dân huyện,
chủ trì các cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng
hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vục công tác:

+ Kinh tế tổng hợp (Ngoài những vấn đề do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo)
gồm: thương mại, thống kê, thuế, tài chính, ngân hàng, giá cả, thị trường;

+ Quán lý tài sản công;

+ Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể; phát triển các doanh nghiệp thuộc
các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện;

+ Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

+ Lĩnh vực khoa học và công nghệ;

+ Kinh tế ngành gồm: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp,
thủy sản, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tài nguyên và môi trường;

+ Quy hoạch đô thị, trật tự đô thị;

+ Thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng;

+ Công tác khí tượng thủy văn, phòng, chống cháy nổ;

+ Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi;

+ Quy hoạch, phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi; xây dựng nông
thôn mới.

+ Giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý hành chính trong lĩnh vực phụ trách
và một số lĩnh vực khác có liên quan do Chủ tịch phân công;

+ Một số công việc khác có liên quan tới lĩnh vực công tác hoặc theo sự
phân công của Chủ tịch.

- Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, phát triển kinh tế tập thể, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực có liên quan.

- Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý công trình công cộng.

 - Phối hợp trong chỉ đạo hoạt động Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Điện lực Chợ Gạo, Xí nghiệp cấp nước Chợ Gạo, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang - Phòng Giao dịch huyện Chợ Gạo, Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê và Đội Quản lý thị trường số 4.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động đối với các xã: Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Phú Kiết, Hòa Tịnh, Tân Bình Thạnh, Song Bình và Thanh Bình.

3. Ông Nguyễn Văn Nhỏ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và được phân công phụ trách các lĩnh vục công tác:

+ Giáo dục và đào tạo;

+ Văn hóa và thông tin, thể dục, thể thao, du lịch;

+ Công tác ngoại vụ;

+ Lao động và các vấn đề an sinh xã hội; nhà ở diện chính sách; công tác
giảm nghèo; giải quyết việc làm; bảo hiểm xã hội;

+ Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

+ Công tác tôn giáo; nhân quyền;

+ Công tác thanh niên;

+ Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;

+ Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, truyền thanh,
truyền hình; trang thông tin điện tử huyện.

+ Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vục văn hóa - xã hội;

+ Giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý hành chính trong lĩnh vực phụ trách;

+ Một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác hoặc theo phân công của Chủ tịch.

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban Chỉ đạo trên các lĩnh vực có phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ (lĩnh vực tôn giáo), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Phối hợp trong chỉ đạo hoạt động Bảo hiểm Xã hội, Trung tâm Y tế.

- Phối hợp giải quyết các công việc liên quan giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; các hoạt động phong trào của các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động đối với các xã: Quơn Long, Bình Phục Nhứt, Bình Phan, Hòa Định, Xuân Đông, An Thạnh Thủy và Bình Ninh.

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết