Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Xã Bình Phục Nhứt tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
27/07/2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt đã xây dựng Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Bình Phục Nhứt cho cán bộ, công chức và  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể, Ban quản lý các ấp.

Với mục đích nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, công chức và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong giải quyết công việc thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính của xã. Hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện phù hợp với từng ấp, các nhóm đối tượng, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả, nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận. Tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã, với 06 nội dung chính trong cải cách hành chính gồm Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử và Chính quyền số. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, theo đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, bằng nhiều hình thức khác nhau. Giao cho cán bộ, công chức, ấp, Ban giám hiệu các trường, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022./.

                                                        Nguyễn Minh Hồng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết