Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO
14/03/2023

 Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo xây dựng Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 18/1/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo nhằm mục đích:

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông) đạt hiệu quả, chất lượng, đi vào nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trên địa bàn huyện, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định; đẩy nhanh tiến độ kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đẩy mạnh thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

* Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo cụ thể như sau:

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Kế hoạch   

Tháng 01 năm 2023 (Cấp xã: Tháng 02 năm 2023)

2

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2023 tại Bưu điện huyện, điểm Bưu điện văn hóa xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã

Công văn

Thường xuyên

3

 

Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tình hình thực tế địa phương và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Công văn

Thường xuyên

4

Rà soát, kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã

Công văn

Thường xuyên

5

Triển khai các nội dung liên quan đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã

Công văn

Thường xuyên

II. TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức

Văn phòng HĐND&UBND huyện

UBND cấp xã

 

Theo thư mời của Văn phòng UBND tỉnh

2

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cho các phòng, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã

Tổ chức tập huấn cho nhóm đơn vị, hoặc từng đơn vị 

Sau tập huấn của Văn phòng UBND tỉnh; theo đề nghị của các đơn vị

3

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã.

   Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã

Công văn

Thường xuyên

4

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã

Công văn

Thường xuyên

III. NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

TTHC được công khai đầy đủ, rõ ràng

Thường xuyên

2

Thực hiện giải quyết TTHC đã được công bố theo quy định tại các Điều 18, Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

TTHC được thực hiện đúng theo quy định

Thường xuyên

3

Nhập, số hóa tất cả hồ sơ nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức lên phần mềm Một cửa điện tử

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Thường xuyên

4

Rà soát quy định, TTHC theo Kế hoạch

Các phòng, ban ngành huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND cấp xã

 

Theo Kế hoạch

5

Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Theo Kế hoạch

6

Xây dựng, cập nhật bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn và công khai tại Bộ phận Một cửa theo hướng dẫn tại Khoản 2, 3, Điều 5 của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Hồ sơ mẫu

Quý I năm 2022

7

Tiếp tục triển khai thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Theo Kế hoạch

8

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Theo Kế hoạch

9

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành đông số 358/KH-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Theo Kế hoạch

10

Đẩy mạnh việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; tăng cường hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Thường xuyên

11

 

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Chợ Gạo theo Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 29/6/2021

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Theo Kế hoạch

12

Triển khai các nội dung, hệ thống có liên quan đến Cổng dịch vụ công Quốc gia về giải quyết TTHC.

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Theo Kế hoạch

IV. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH, TTHC

1

Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịp thời UBND, Chủ tịch UBND huyện biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Đơn vị có liên quan

Công văn

Thường xuyên

2

Niêm yết, công khai và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Công khai theo đúng mẫu hướng dẫn

Thường xuyên

3

Triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Công văn

Theo hướng dẫn

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH, TTHC

1

Phối hợp đưa thông tin nội dung cụ thể của thủ tục hành chính đã được công bố lên trên đài (ưu tiên những thủ tục người dân, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện)

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện

Đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện

Thường xuyên

2

Tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ công trực tuyến mức 3,4

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Thường xuyên 

VI. CÔNG TÁC KHÁC

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Báo cáo

Định kỳ hoặc đột xuất

2

Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã

Báo cáo

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện

Kế hoạch

Tháng 01 năm 2024

4

Giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban ngành huyện

 

Thường xuyên

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông định kỳ, đột xuất theo quy định.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết