Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022
21/11/2022

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ Thu Đông 2022 xuống giống 167,53 ha. Hiện trà lúa đang giai đoạn trổ 167,53 ha, sâu bệnh ít phát sinh lúa phát triển tốt.

1.2. Cây màu: kết thúc vụ màu lương thực năm 2022 với diện tích xuống giống 1.152 ha, đạt 115,2% kế hoạch; xuống giống vụ màu 2023 là 167,7 ha. Kết thúc vụ màu thực phẩm năm 2022 diện tích xuống giống 7.100 ha, đạt 100% kế hoạch; xuống giống vụ màu 2023 là 297,5 ha.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả

- Cây dừa: Diện tích 7.741 ha, trong đó: diện tích cho trái 6.078 ha, ước sản lượng thu hoạch nâng lũy kế được 96.994 tấn, đạt 145,4% so kế hoạch.

- Cây ăn quả: Diện tích 9.700 ha, trong đó: diện tích cây thanh long 6.913ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.700 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.385 ha, Ước sản lượng thu hoạch nâng đến nay 239.260 tấn, đạt 98,66% so kế hoạch.

1.4. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc - gia cầm (ước tính đến thời điểm 01/11/2022): Đàn bò hiện có 50.990 con, đạt 101,98% kế hoạch; đàn heo hiện có khoảng 50.100 con (không kể heo sữa), đạt 100,2% kế hoạch; đàn gia cầm hiện có 8.050.000 con, đạt 100,63% so kế hoạch.

1.5. Thủy sản: Diện tích mặt nước thủy sản 69,63 ha. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng 108,5 tấn, nâng đến nay 1.334 tấn; khai thác nội địa 6,5 tấn, nâng đến nay 78 tấn.

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã đánh giá, phân hạng và công nhận cho 3 sản phẩm: sản phẩm mắm tôm chua Hải Văn xã Long Bình Điền đạt 3 sao, trái thanh long của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An đạt 4 sao, trái thanh long của Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đạt 4 sao. Nâng đến nay huyện đã được công nhận 18 sản phẩm OCOP: 01 sản phẩm Trà Phụng Tiên của Hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp Bình Phan đạt 3 sao (năm 2020), 14 sản phẩm Ca cao của Công ty TNHH Cacao Xuân Ron đạt 4 sao (năm 2021), 01 sản phẩm mắm tôm chua của Cơ sở Cao Lâm Hải đạt 3 sao (năm 2022), 01 sản phẩm trái thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đạt 4 sao (năm 2022), 01 sản phẩm trái thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An đạt 4 sao (năm 2022).

2. Xây dựng nông thôn mới

- Đến nay các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao xã đã gửi huyện thẩm tra:                                                                             

+ Các tiêu chí, chỉ tiêu duy trì xã nông thôn mới: Xã Bình Ninh gửi 08 chỉ tiêu (4.1, 17.3, 17.10 (công thương), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5). Xã Mỹ Tịnh An gửi 03 chỉ tiêu ( 4.1, 17.10 (công thương), 18.6).

+ Các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao: Xã Bình Ninh gửi 07 tiêu chí: tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí 11 (Nghèo da chiều), tiêu chí 12 (Lao động), tiêu chí 14 (Y tế), tiêu chí 16 (Tiếp cận pháp luật) và 10 chỉ tiêu (chỉ tiêu 17.1 đến 17.6, 17.10, 17.12, 18.7, 18.8). Xã Mỹ Tịnh An gửi 04 tiêu chí: tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí 11 (Nghèo da chiều) và 01 chỉ tiêu (17.10).

- Các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao huyện đã trình Sở, ngành tỉnh thẩm định nhưng chưa có văn bản công nhận:

+ Các tiêu chí, chỉ tiêu duy trì xã nông thôn mới: Xã Bình Ninh đã trình 01 tiêu chí: tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và 02 chỉ tiêu (9.1, 17.10 (lĩnh vực y tê)). Xã Mỹ Tịnh An đã trình 01 tiêu chí: tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và 01 chỉ tiêu (17.10 (lĩnh vực y tê)).

- Các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao: Xã Bình Ninh đã trình 04 tiêu chí: tiêu chí 6 (Văn hóa), tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông), tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí 15 (Hành chính công) và 05 chỉ tiêu (13.7, 17.9 (xây dựng), 18.4 (lĩnh vực công thương - y tế), 18.5 (lĩnh vực y tế), 19.2). Xã Mỹ Tịnh An đã trình 04 tiêu chí: tiêu chí 6 (Văn hóa), tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông), tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí 15 (Hành chính công) và 04 chỉ tiêu (13.7, 17.9 (lĩnh vực xây dựng), 18.4 (lĩnh vực công thương - y tế), 18.5 (lĩnh vực y tế), 19.2).

- Các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được Sở, ngành tỉnh có văn bản công nhận đạt:

+ Các tiêu chí, chỉ tiêu duy trì xã nông thôn mới: Xã Mỹ Tịnh An đạt 01 chỉ tiêu: chỉ tiêu 9.1.

+ Các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao: Xã Bình Ninh đạt 02 tiêu chí: tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 10 (thu nhập) và 01 chỉ tiêu 17.9 (lĩnh vực y tế). Xã Mỹ Tịnh An đạt 03 tiêu chí: tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí 10 (thu nhập) và 01 chỉ tiêu 17.9 (lĩnh vực y).

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

- Trong tháng giá trị công nghiệp ước đạt 24 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 406,17/450 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 90,26% kế hoạch.

- Tăng cường theo dõi cung ứng hàng hóa, nắm bắt diễn biến giá cả hàng hóa tại các chợ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

- Các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 4 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường quý IV năm 2022.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương trong tháng 7,094 tỷ đồng, nâng đến nay 129,534 tỷ đồng, đạt 131,51%; chi trong cân đối ngân sách trong tháng 91,86 tỷ đồng, nâng đến nay 599,897 tỷ đồng, đạt 97,53% so kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 10,076 tỷ đồng, đạt 135,25%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,809 tỷ đồng, đạt 129,23%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2022 là 114 tỷ đồng. Gồm 47 công trình, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 công trình, công trình chuyển tiếp 18 công trình, thi công mới 24 công trình. Giá trị thực hiện đến nay là 131,997 tỷ đồng, giải ngân là 95,158 tỷ đồng, đạt 83,47% kế hoạch vốn giao.

* Công tác giải tỏa đền bù: Dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 633 hộ, với tổng số là 803 hồ sơ. Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (15 đợt) cho hộ dân ảnh hưởng của Dự án là 790/803 hồ sơ, với số tiền 547,740 tỷ đồng. Đã giải ngân 790 hồ sơ với số tiền 547,740 tỷ đồng, còn lại 13 hồ sơ chưa phê duyệt.

* Các khu tái định cư:

+ Xã Bình Phục Nhứt khu tái định cư tại ấp Bình Khương 1, tổng diện tích khoảng 3,7 ha, theo phương án quy hoạch dự kiến gồm: khu hành chính xã, Công an, Quân sự, khu tái định cư dự kiến khoảng 110 lô bố trí số hộ dân đủ điều kiện tái định cư 02 ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 và các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư tại chỗ. Huyện đang phê duyệt Đồ án quy hoạch, đồng thời lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án gửi các Sở ngành tỉnh thẩm định.

+ Khu tái định cư ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan: Dời vị trí về đất lò đường cũ, với diện tích dự kiến khoảng 5.000 m2 (trong đó UBND xã Bình Phan dự kiến giao lại cho dân khoảng 1.600 m2). Đang trình dự toán chuẩn bị đầu tư.

+ Khu tái định cư Khu II, thị trấn Chợ Gạo: Diện tích khoảng 1.500 m2. Huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đang xin bố trí vốn để triển khai thi công.

+ Khu hành chính huyện: Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt đồ án quy hoạch. Huyện đang giao ngành xây dựng kế hoạch đền bù, giải tỏa, tái định cư.

- Xây dựng Trụ sở làm việc UBND huyện Chợ Gạo và các phòng chức năng và hội trường: Đang trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang ngày 21 tháng 10 năm 2022.

- Đường huyện 23 - huyện Chợ Gạo: Tổng hồ sơ bồi thường là 278 hồ sơ (02 đợt) với số tiền bồi thường là 4,295 tỷ đồng. Đã chi 269 hồ sơ với số tiền 4,199 tỷ đồng. Hiện còn lại 09 hộ dân với số tiền 96 triệu đồng (trong đó: 03 hộ thống nhất cho thi công nhưng không đồng ý nhận tiền và chỉnh lý giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 hộ yêu cầu kiểm kê bổ sung; 05 hộ yêu cầu bồi thường đất và hỗ trợ san lắp mặt bằng). Công trình đã thi công xong phần đá, đang thi công mặt đường láng nhựa.

- Công trình Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An: Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 349 hộ: Huyện Chợ Gạo 323 hộ (xã Thanh Bình: 174 hộ; Tân Bình Thạnh 149 hộ); huyện Châu Thành ảnh hưởng 26 hộ (chưa kiểm kê). Tổng hồ sơ chi tiền: Huyện Chợ Gạo 385 hồ sơ (xã Thanh Bình: 195 hồ sơ; Tân Bình Thạnh 190 hồ sơ); tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (5 đợt) là 356 hồ sơ/385 hộ với tổng kinh phí 80,981 tỷ đồng.

- Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền): Dự án đi qua 03 xã: Xuân Đông (ấp Tân Hòa, An Lạc Thượng, An Lạc Trung); xã Hòa Định (ấp An Cư, Nhơn Hòa); xã Bình Ninh (ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng): Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 577 hộ với 808 hồ sơ. Tổng số kiểm kê 793/808 hồ sơ/577 hộ (xã Bình Ninh: 332 hồ sơ, Xuân Đông 286 hồ sơ, Hòa Định 175 hồ sơ); đã phê duyệt kinh phí chi cho dân đợt 1 là 113 hồ sơ. Kinh phí khoảng 40,046 tỷ đồng.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Đã tiếp nhận giải quyết 188 hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực đất đai, nâng đến nay đã tiếp nhận giải quyết 1.706 hồ sơ gồm: 1.701 hồ sơ theo cơ chế một cửa và 05 hồ sơ cấp giấy lần đầu. Trong tháng, tiếp nhận 188 hồ sơ chuyển mục đích diện tích 33,06 ha; trong đó, gồm: 90 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, diện tích 30,75ha; 88 hồ sơ đất ở tại nông thôn, diện tích 2,04 ha; 06 hồ sơ đất ở đô thị, diện tích 0,12, 04 hồ sơ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích 0,15 ha, Nâng tổng số từ đầu năm đến nay 1.687 hồ sơ chuyển mục đích diện tích 254,28 ha; trong đó gồm: 1.021 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, diện tích 237,27 ha; 599 hồ sơ đất ở tại nông thôn, diện tích 15,78 ha; 54 hồ sơ đất ở đô thị, diện tích 0,75 ha; 13 hồ sơ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích 0,48 ha.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Hướng dẫn Trường Tiểu học Song Bình tổ chức bán trú cho học sinh; tổ chức kiểm tra các trường tiểu học tổ chức thực hiện 2 buổi/ngày, kiểm tra phòng máy dạy môn Tin học lớp 3; tổ chức chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy và học lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018” ở các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh; hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2022-2023 và tổ chức giám sát các trường về thực hiện nội dung này.

Ban hành kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; tổ chức giám sát các trường THCS về tình hình hoạt động đầu năm học. Tổng hợp báo cáo phần mềm cơ sở dữ liệu ngành kỳ đầu năm học 2022-2023.

 2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tình hình sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 117 ca, bổ sung tháng trước 11 ca, nâng đến nay xảy ra 789 ca (có 02 ca tử vong), tăng 396,20% so cùng kỳ năm trước; đã tiến hành phun thuốc xử lý 229/229 ổ dịch nhỏ ở các xã có phát sinh sốt xuất huyết; bệnh tay chân miệng đến nay xảy ra 110 ca, giảm 37,5% so cùng kỳ năm trước; bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 02 ca, giảm 33,3% so cùng kỳ năm trước; tiêu chảy xảy ra 45 ca, giảm 59,5% so cùng kỳ năm trước, các bệnh khác không xảy ra.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đến ngày 14/11/2022, trên địa bàn huyện có 17.313 ca nhiễm Covid-19; trong đó: đang điều trị 07 ca, xuất viện 17.158 ca, tử vong 148 ca.

Tiêm phòng vắc xin ngừa dịch Covid-19 (Số liệu đến hết ngày 07/11/2022): Trẻ từ 05 đến 11 tuổi có mặt tại địa phương: 16.325 trẻ: Mũi 1: 16.461 liều, đạt 100,83%; mũi 2: 11.518 liều, đạt 70,55%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi có mặt tại địa phương: 14.668 trẻ: Mũi 1: 17.618 liều, đạt 120,11%; mũi 2: 17.521 liều, đạt 119,45%; mũi 3: 12.938 liều, đạt 88,21%. Người từ 18 tuổi trở lên: 152.207 người; trong đó: Người có mặt tại địa phương: 135.167 người; người không có mặt tại địa phương: 17.040 người, Mũi 1: 124.399 liều, đạt 92,03%; mũi 2: 126.289 liều, đạt 93,43%; mũi 3: 12.005 liều (abala); mũi bổ sung: 6.309 liều; Mũi 3 (nhắc lại lần 1): 119.065 liều, đạt 88,09%; dân số tiêm mũi 4 cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch: 26.020 người; mũi 4 (nhắc lại lần 2): 26.480 liều, đạt 101,77%.

 Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay 16.197 trường hợp, đạt 103,05%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 67,97% (chỉ tiêu 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 91,07% (chỉ tiêu 88%).

Đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 184.034/189.335 người, đạt tỷ lệ 97,20% (tỉnh giao 97%); số người tham gia bảo hiểm xã hội 32.578 người, đạt 32% (tỉnh giao 31,2%); trong đó BHXH bắt buộc 30.166 người, đạt 110% và BHXH tự nguyện 2.412 người, đạt 55,56%.

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

 Về xây dựng gia đình văn hóa: có 52.793/52.793 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Đã bình xét có 48.672 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ 92,19%; xây dựng 105/113 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 93%; 131/131 ấp - khu phố văn hóa, tỷ lệ 100%; công nhận mới 09 con đường văn hoá; công nhận lại 18 xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn văn minh đô thị; 92 cơ sở thờ tự văn hóa; 61 con đường văn hóa; 14 chợ văn hóa; 02 công viên văn hóa.

Hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao 16.434/52.875, đạt tỷ lệ 31,08% (tăng 1,2% so với năm 2021); người dân luyện tập thể dục thể thao 73.382/183.609, đạt tỷ lệ 39,96% (tăng 1,15% so với năm 2021).

Trong tháng đã biên tập 52 chương trình thời sự, sử dụng 279 tin và 155 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm 313 lao động, nâng lũy kế đến nay 2.283 lao động, đạt 114,2%; tuyên truyền đưa 02 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nâng đến nay có 40 lao động, đạt 200%; đến nay mở 12 lớp dạy nghề, 405 lao động, đạt 135% so chỉ tiêu giao. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đến nay 1,9 tỷ đồng, đạt 158,64% so chỉ tiêu giao; xây dựng 03 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 180 triệu đồng, nâng lũy kế xây dựng 16 ngôi, kinh phí 960 triệu đồng, đạt 160% so với chỉ tiêu giao; sửa chữa 03 ngôi, kinh phí 120 triệu, nâng lũy kế sửa chữa 14 ngôi, kinh phí 560 triệu đồng, đạt 466,67% so với chỉ tiêu giao. Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay 714,9 triệu đồng, đạt 158,9%. Mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đến nay 16.575 thẻ cho trẻ em (đã trừ ra số TE hết tuổi). 

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Dân quân kết hợp cùng Công an xã, thị trấn tuần tra 570 cuộc có 1.140 lượt đồng chí tham gia. Tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch huấn luyện tháng 11. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. Thực hiện quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và xây dựng dân quân năm 2023 đúng theo kế hoạch.

Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 đối với các xã, thị trấn; Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; chuẩn bị nội dung phục vụ Quân khu kiểm tra toàn diện năm 2022.

Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức “Tết Quân - Dân” năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên địa bàn xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 04 vụ trộm cắp tài sản (BP, PK 02, LBĐ), giảm 04 vụ so với tháng 10 năm 2022 (04/08 vụ), tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2019 (04/02 vụ). Hậu quả thiệt hại tài sản trị giá khoảng 44,5 triệu đồng. Kết quả điều tra làm rõ 03/04 vụ, 05 đối tượng. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 vụ, 02 đối tượng, đang điều tra làm rõ 03 vụ, 03 đối tượng. Thu hồi tài sản trị giá 21,5 triệu đồng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04/02/01 vụ tai nạn giao thông (QL50 02 vụ - ATT, LBĐ, ĐT 02 vụ - BPN, LHL), tăng 02 vụ so với tháng 10 năm 2022, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019; hậu quả chết 04/02/01 người, bị thương 02/00/00. Nội vụ Công an huyện thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử lý 01 vụ đá gà ở xã Hòa Định. Nội vụ Công an xã lập hồ sơ xử lý 05 đối tượng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết