Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN
21/11/2017

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ CƠ QUAN CẤP HUYỆN:

1. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835593 - 0273.3835594

- Fax: 0273.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hồng Hữu

Chủ tịch

02733835593

nguyenhonghuu@tiengiang.gov.vn

2

Cao Tấn Hưởng

Phó Chủ tịch

 

caotanhuong@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Nhỏ

Phó Chủ tịch

073.3835593

nvnho@tiengiang.gov.vn

 2. Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 02733587999 - 0273.3835593 - 0273.3835594 - 0273.835092 - 0273.3837713;

- Fax: 0273.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Công Thành

Chánh Văn phòng

02733 587999

Nguyencongthanh@tiengiang.gov.vn

2

Trần Văn Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

02733 835594

Hoang.tranvan@tiengiang.gov.vn

 3

 Trương Kim Sơn

 Phó Chánh Văn phòng

 02733835593

truongkimson@tiengiang.gov.vn

4

Hồ Trung Hiếu

Phó Chánh Văn phòng

02733835092

hotrunghieu@tiengiang.gov.vn

 3. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835618;

- Fax: 0273.3835618;

- Email: chogao.pnv@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nội vụ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Văn Trường

Trưởng phòng

0982.498728

chogao.pnv@tiengiang.gov.vn

2

Mai Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0918.627508

maivanminh@tiengiang.gov.vn

3

Dương Thanh Trung

Phó Trưởng phòng

0903373779

duongthanhtrung@tiengiang.gov.vn

 4. Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835739;

- Fax: 073.3835739;

- Email: chogao.ptp@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tư pháp:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

 0916.531767

nguyenngochien@tiengiang.gov.vn

2

 Đinh Thị Thùy Loan

Phó Trưởng phòng

 0945417766

dinhthithuyloan@tiengiang.gov.vn

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835218;

- Fax: 0273.3835862;

- Email: chogao.ptckh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài chính - Kế hoạch:

SStt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Đăng Thái Hòa

 Trưởng phòng

 02733835218

dangthaihoa@tiengiang.gov.vn

2

 Phạm Thế Tụng

 Phó Trưởng phòng

 0908818661

phamthetung@tiengiang.gov.vn

3

Trương Thị Ngọc Lanh

Phó Trưởng phòng

0273.3835218

truongthingoclanh@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835401;

- Email: chogao.ptnmt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Kỳ Phong

Trưởng phòng

02733835401

phamkyphong@tiengiang.gov.vn;

2

Phạm Ngọc Thái

Phó Trưởng phòng

02733835401

phamngocthai@tiengiang.gov.vn;

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Ô 1 , Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835210;

- Fax: 073.3835210;

- Email: chogao.pldtbxh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Lê Văn Chất

Trưởng phòng

0976483539

levanchat@tiengiang.gov.vn

2  Dương Kim Hằng Phó Trưởng phòng 0973555634 duongkimhang@tiengiang.gov.vn

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835262;

- Email: chogao.pvhtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Ba

Trưởng phòng

02733835262

nguyenvanba@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng phòng

0986.212460

nvhai@tiengiang.gov.vn

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835234;

- Fax: 073.3835568;

- Email: pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn;

- website: http://pgdchogao.edu.vn/

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Cao Tấn Hiệu

  Trưởng phòng

0989808069

caotanhieu@tiengiang.gov.vn

2

Võ Thị Ngọc Trang

Phó Trưởng phòng

0977986203

vothingoctrang@tiengiang.gov.vn;


10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835217;

- Fax: 073.3835217;

- Email: chogao.pnnptnt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 1

 Nguyễn Thị Kim Hằng

Trưởng phòng

 0937174027

nguyenthikimhang@tiengiang.gov.vn;

2

Nguyễn Văn Anh

 Phó Trưởng phòng

3835217

nvananh@tiengiang.gov.vn;

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835248;

- Fax: 073.3837234;

- Email: chogao.pktht@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Ngọc Thành

  Trưởng phòng

0918338959

nngocthanh@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Phúc

  Phó Trưởng phòng

0918478864

nguyenhuuphuc@tiengiang.gov.vn; @tiengiang.gov.vn

12. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3835305;

- Fax: 0273.3835305;

- Email: chogao.thanhtra@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Thanh tra huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Lê Văn Chiến

Chánh Thanh tra

 01673700394

 levanchien@tiengiang.gov.vn

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện

- Địa chỉ: Ô2 Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3837238;

- Email: chogao.ttvhttvtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Ngọc Ánh

Giám  đốc

0986554600

trungtamvhttchogao@gmail.com

2

 Phùng Thanh Tâm

  Phó Giám đốc

0908.384042

trungtamvhttchogao@gmail.com

3

 Nguyễn Đức Duy

  Phó Giám đốc

0913.768180

trungtamvhttchogao@gmail.com

14. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện

- Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273.3650077;

- Fax: 0273.3650077;

- Email: ttdnchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Dạy nghề:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Đỗ Văn Quang

 Giám đốc

0919783085

 

15. Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

- Địa chỉ: Ô4 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835166;

- Email: banqldadtxd@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Ngọc Tuấn

Phó Trưởng ban

0908.560307

chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn

2

 Trịnh Văn Phong

Phó ban

0973.304040

trinhvanphong@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thành Trung

Phó ban

0918403140

trungdacg78@gmail.com

16. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp:

- Địa chỉ: Ô 2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273.3835211

- Email: tramchogao@gmail.com ;

- Thông tin Lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Thanh Liêm

Giám đốc

0847428905

 

2

 Nguyễn Công Thịnh

Phó Giám đốc

0913030167

 

3

Châu Văn Đức

Phó Giám đốc

0918480293

 

17. Ban Quản lý Công trình Công cộng:

- Địa chỉ: Ô 1, khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 02733835236 - 02733835455;

- Email:  bql.congtrinhcongcongchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Ngọc Thanh

Giám đốc

0987237257

tranngocthanh@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Tiếp

Phó Giám đốc

0908176251

tieptgsb1973@gmail.com

3

Huỳnh Văn Thơm

Phó Giám đốc

0914887100

 

4

Nguyễn Minh Luân

Phó Giám đốc

0918891132

 

 

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC XÃ, THỊ TRẤN:

1. UBND xã Thanh Bình

- Địa chỉ: Ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại cơ quan: 02733898000

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxathanhbinh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã, thị trấn gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Anh Thủy

Chủ tịch UBND

0917.197.946

leanhthuy@tiengiang.gov.vn;

2

Nguyễn Văn Hai

Phó Chủ tịch UBND

0974420278

Hai.nv@tiengiang.gov.vn;

3

Châu Văn Tâm

Phó Chủ tịch UBND

0972100712

chauvantam@tiengiang.gov.vn

2. UBND xã Tân Thuận Bình.

Địa chỉ : Ấp Tân Bình I, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại cơ quan: 02733835436

Hộp thư công vụ: ubndxatanthuanbinh@tiengiang.gov.vn    

STT

Tên đơn vị

 Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 Lưu Văn Thảo

     Chủ tịch

0396415664

luuvanthao@tiengiang.gov.vn;

2

 Nguyễn Văn Huỳnh

  Phó Chủ tịch

 

huynh.nguyenvan@tiengiang.gov.vn;

3

Nguyễn Thành Tâm

Phó Chủ tịch

0975.917790

nthanhtam@ tiengiang.gov.vn

3. UBND xã Song Bình.

- Địa chỉ: Ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733.835.508

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxasongbing@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã, thị trấn gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Võ Trần Khôi

CT. UBND

097.338.7531

votrankhoi@tiengiang.gov.vn;

2

Phạm Việt Trung

PCT. UBND

0977.523.199

phamviettrung@tiengiang.gov.vn;

3

Nguyễn Thanh Phương

PCT. UBND

0818052838

NguyenThanhPhuong80@tiengiang.gov.vn

4. Ủy ban nhân dân xã Phú Kiết

- Địa chỉ: ấp Phú Lợi A xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại cơ quan: 02733836303

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxaphukiet@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Văn Sáu

CT.UBND

0987190641

phamvansau@tiengiang.gov.vn

2

Võ Văn Tư

PCT.UBND

0962882424

vovantu@tiengiang.gov.vn;

3

Võ Văn Hiệp

PCT.UBND

0979703077

vovanhiep@tiengiang.gov.vn

5. UBND Xã An Thạnh Thủy

- Địa chỉ: Ấp An Quới, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733835405.

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxaanthanhthuy@tiengiang.gov.vn.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Long

Chủ Tịch

01259506156

long.nguyenvan@tiengiang.gov.vn;

2

Trần Thị Thanh Nhiên

PCT.UBND

0984914657

tranthithanhnhien@tiengiang.gov.vn;

3

Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

PCT.UBND

0949645554

huynhngoccam@tiengiang.gov.vn

6. UBND xã Bình Ninh

- Địa chỉ: Ấp Bình Quới Hạ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733.990454

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxabinhninh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã Bình Ninh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Tấn Tài

Chủ tịch

0917727025

ntantai@tiengiang.gov.vn;

2

Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch

0968475199

trananh.tuan@tiengiang.gov.vn;

3

Nguyễn Công Toàn

Phó chủ tịch

0385185471

nguyencongtoan@tiengiang.gov.vn;

 

7. UBND xã Xuân Đông

-Địa chỉ: Ấp Tân Thuận,xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

-Điện thoại cơ quan: 0273.3892.061

-Email: ubndxaxuandongtiengiang.gov.vn

-Thông tin của lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Văn Mười

 CT.UBND

 0919277960

nguyenvanmuoi69@tiengiang.gov.vn;

2

 Nguyễn Hữu Hạnh 

PCT.UBND

0947276115

nguyenhuu.hanh@tiengiang.gov.vn;

3

Phan Thị Thanh Quyên

PCT.UBND

0977157578

phanthithanhquyen@tiengiang.gov.vn;

 

8. Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt

- Địa chỉ: Ấp Bình Khương II, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733897151

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxabinhphucnhut@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Văn Đâu

Chủ tịch

0815991154

tranvandau@tiengiang.gov.vn;

2

Lê Hữu Dụng

Phó Chủ tịch

0917806494

lehuudung@tiengiang.gov.vn;

3

Võ Thành Hiệp

Phó Chủ tịch

0939941081

vthanhhiep@tiengiang.gov.vn;

 9. UBND xã Quơn Long.

Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại cơ quan: 02733991001

Fax:

Email: ubndxaquonlong@tiengiang.gov.vn

Thông tin của lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Hoàng Định

Chủ tịch

0822129872

phanhoangdinh@tiengiang.gov.vn

2

Đỗ Tuấn Kiệt

Phó chủ tịch

0932140232

dotuankiet@tiengiang.gov.vn

3

Huỳnh Văn Khương

Phó chủ tịch

0834933171

huynhvankhuong@tiengiang.gov.vn

10. Ủy ban nhân dân xã Đăng Hưng Phước

- Địa chỉ: ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733656248

- Email: ubndxadanghungphuoc@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Phương Bình

Chủ tịch 

0982416993

npbinh@tiengiang.gov.vn;

2

Trần Ngọc Trung

Phó chủ tịch

0383852981

tranngoctrung@tiengiang.gov.vn;

3

Huỳnh Văn Thu

Phó chủ tịch

0918649773

huynhvanthu@tiengiang.gov.vn

11. Ủy ban nhân dân xã Long Bình Điền

- Địa chỉ: ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, CG, TG

- Điện thoại: 02733650936

- Mail: ubndxalongbinhdien@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thanh Vũ

Chủ tịch 

0982292035

lthanhvu@tiengiang.gov.vn;

2

Nguyễn Thông Minh

Phó Chủ tịch

0398239459

nguyenthongminh@tiengiang.gov.vn

3

Lê Thị Cẩm Hồng

Phó Chủ tịch

0367363777

lethicamhong@tiengiang.gov.vn

 

12. UBND xã Lương Hòa Lạc

- Địa chỉ: Ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3845100

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxaluonghoalac@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Nhành

Chủ tịch

02733845100

nvannhanh@tiengiang.gov.vn;

2

Nguyễn Ngọc Định

Phó Chủ tịch

02733845100

nguyenngocdinh@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Quân

Phó Chủ tịch

0918333648

nguyenhoangquan@tiengiang.gov.vn

 

13.UBND xã Trung Hòa

- Địa chỉ: Ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3836301

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxatrunghoa@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Văn Chính

 Chủ tịch

0909883733

chinhlevan@tiengiang.gov.vn;

2

Huỳnh Thị Khương Nguyệt

Phó Chủ tịch

0973776167

huynhthikhuongnguyet@tiengiang.gov.vn;

3

Nguyễn Tấn Khang

Phó Chủ tịch

0907659758

nguyentankhang@tiengiang.gov.vn

14. UBND xã Bình Phan

- Địa chỉ: Ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733835398

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxabinhphan@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Quốc Việt

 Chủ tịch

0976280006

lequocviet@tiengiang.gov.vn;

2

Trần Văn Tèo

 Phó Chủ tịch

0908221588

tranvanteo@tiengiang.gov.vn;

3

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Phó Chủ tịch

0972933899

nguyenthingoctu@tiengiang.gov.vn

15. UBND xã Hòa Định

- Địa chỉ: Ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3835358

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxahoadinh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Quốc Thắng

 Chủ tịch

0973811515

phanquocthang@tiengiang.gov.vn;

2

Phạm Văn Chương

 Phó Chủ tịch

0786916229

phamvanchuong@tiengiang.gov.vn;

3

Nguyễn Phúc Thuần

Phó Chủ tịch

0975525454

nguyenphucthuan@tiengiang.gov.vn

          16. UBND xã Hòa Tịnh

- Địa chỉ: Ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733836302

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxahoatinh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Quốc Tuấn

 Chủ tịch

0948466631

tquoctuan@tiengiang.gov.vn;

2

Huỳnh Phúc Khải

 Phó Chủ xã

0918321153

huynhphuckhai@tiengiang.gov.vn;

3

Châu Văn Ron

Phó Chủ tịch

0985202070

chauvanron@tiengiang.gov.vn;

          17. UBND xã Mỹ Tịnh An

- Địa chỉ: Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3836300

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxamytinhan@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E mail

1

Nguyễn Văn Năm

 Chủ tịch

0909656845

nguyenvan_nam@tiengiang.gov.vn;

2

Cao Tấn Triển

 Phó Chủ tịch

0984749927

caotantrien@tiengiang.gov.vn

3

Văn Thị Phượng

Phó Chủ tịch

0362916246

vanthiphuong@tiengiang.gov.vn

          18.UBND xã Tân Bình Thạnh

- Địa chỉ: Ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733898001

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxatanbinhthanh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E mail

1

Võ Ngọc Sĩ

 Chủ tịch

0906382710

vongocsi@tiengiang.gov.vn;

2

Đoàn Văn Nhưng

 Phó Chủ tịch

 

doanvannhung@tiengiang.gov.vn;

3

Phạm Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch

0919549435

 

       19. UBND thị trấn Chợ Gạo

- Địa chỉ: Ô 1, khu 2, TTCG, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733835203

- Fax: ……………………..

- Email: chogao.thitran@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E mail

1

Huỳnh Ngọc Thủy

 Chủ tịch

0938174564

Thuy.huynhngoc@tiengiang.gov.vn;

2

Châu Ngọc Thẩm

 Phó Chủ tịch

0979749824

chaungoctham@tiengiang.gov.vn; 

3

Cao Thị Thanh Thảo

Phó Chủ tịch

0388406645

caothithanhthao@tiengiang.gov.vn;

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.97/5)
Tin liên quan

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết