Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN NĂM 2023
14/03/2023

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo nhận được Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

 Phòng Tư pháp huyện tiến hành rà soát, cập nhật, thay thế thủ tục hành chính để niêm yết công khai nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính (Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp) tại cơ quan theo đúng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị mình (theo Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND).

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang, cụ thể:

Danh mục 33 thủ tục hành chính (cấp huyện: 15 thủ tục, cấp xã: 16 thủ tục; cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch: 02 thủ tục), có danh mục kèm theo;

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế gồm: 32 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch được công bố tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết