Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo với công tác tuyển dụng công chức, viên chức
27/09/2022

Thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, trong năm 2022, huyện Chợ Gạo tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, quản lý, đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật, tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng qui định của pháp luật.

Theo Kế hoạch số 1531/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Chợ Gạo năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 117 (viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện), trong đó viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Bậc Mầm non: 95 chỉ tiêu. Bậc Tiểu học: 07 chỉ tiêu. Bậc Trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu. Viên chức thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 03 chỉ tiêu. Viên chức thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 01 chỉ tiêu. Tổng số đăng ký tuyển dụng viên chức là 34.

Theo Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Chợ Gạo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, huyện đã tổ chức tuyển dụng 15 công chức cấp xã gồm 01 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (qua xét tuyển); 14 công chức cấp xã thi tuyển.

 Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; có báo cáo tổng hợp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết