Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
09/03/2023

Trong quý I năm 2023, UBND huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai, quán triệt, phổ biến đến các phòng, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả); Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí,…

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 593/UBND-NC ngày 21 tháng 02 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Qua triển khai thực hiện các Chỉ thị nêu trên đã tạo được sự chuyển biến tích cực việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn luôn đề cao vai trò của người đứng đầu, gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Qua đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai phạm và xác định đây là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm.       

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục  triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm những quy định của Nhà nước, quy chế cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính năng động, sáng tạo và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết