Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức
09/03/2023

 

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Huyện Chợ Gạo tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Song song đó, huyện thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy định trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Cán bộ, công chức, viên chức trong huyện nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục; hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, cá nhân đi lại nhiều lần, không để hồ sơ trễ hẹn, gây phiền hà, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức tự giác, chủ động, sáng tạo, linh hoạt tham mưu đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề công tác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính của công dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ Kiểm tra công vụ và văn hóa công sở của huyện thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, xây dựng nề nếp, phong cách ứng xử, thái độ phục vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.  

 

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết