Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022
27/07/2022

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ lúa Hè Thu 2022 đã xuống giống được 177,73/200 ha, đạt 88,86% so kế hoạch, trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng phát triển tốt. Trong đó: Mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 12,38 ha.

- Cây màu:

+ Màu lương thực: Trong tháng gieo trồng 79,3 ha, nâng lũy kế 993,6 ha. Ước thu hoạch đến cuối tháng khoảng 914,75 ha, năng suất bình quân 3,7 tấn/ha, sản lượng 3.384,57 tấn, đạt 91,48% so kế hoạch.

+ Màu thực phẩm: Trong tháng gieo trồng 498,19 ha, nâng lũy kế 5.513 ha. Ước thu hoạch đến cuối tháng khoảng 4.450 ha, năng suất bình quân 19,67 tấn/ha, sản lượng 87.531 tấn, đạt 62,7% so kế hoạch.

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: Diện tích 7.670,1 ha, trong đó: diện tích cho trái 6.078,08 ha, ước sản lượng thu hoạch trong tháng 8.425 tấn, nâng lũy kế 69.175 tấn, đạt 106,26% so kế hoạch; giá dừa lấy nước từ 70.000 - 90.000 đồng/chục, dừa lấy dầu 20.000 - 40.000 đồng/chục.

+ Cây ăn quả: Diện tích 9.361,54 ha, đạt 94,78% so kế hoạch; trong đó: diện tích cây thanh long 6.684,9 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.850 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.485 ha, sản lượng thu hoạch đến nay 130.000 tấn, đạt 59,36% so kế hoạch. Giá thanh long dao động ở mức: Ruột trắng từ 6.000 - 12.000 đồng/kg, ruột đỏ từ 3.000 - 8.000 đồng/kg.

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc - gia cầm (tính đến thời điểm 01/7/2022):

+ Đàn bò: Toàn huyện hiện có 51.175 con, đạt 102,35% kế hoạch.

+ Đàn heo: Toàn huyện hiện có 45.050 con, đạt 90,1% kế hoạch.

+ Đàn gia cầm: Toàn huyện hiện có 7.602.000 con, đạt 95,03% kế hoạch.

- Thủy sản: Diện tích mặt nước thủy sản 67,87 ha. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng 99,77 tấn, nâng đến nay 906 tấn; khai thác nội địa 5,98 tấn, nâng đến nay 50 tấn.

* Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-HU về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

      - Định hướng phát triển OCOP:

Có 09 cơ sở đã đăng ký sản phẩm OCOP; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hỗ trợ xã, cơ sở để lập hồ sơ OCOP (cơ sở trứng gia cầm Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng; Hợp tác xã Thanh long Mỹ Tịnh An; Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Hai Hiếu và cơ sở mắm tôm chua Hải Văn). Đến nay, có 01 cơ sở (mắm tôm chua Hải Văn xã Long Bình Điền) đã hoàn thiện hồ sơ gửi về huyện đang chờ thông qua Hội đồng thẩm định; 02 cơ sở (Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát xã Quơn Long và Hợp tác xã Thanh long Mỹ Tịnh An) hiện đang hướng dẫn bổ sung chỉnh sửa hồ sơ.

2. Xây dựng nông thôn mới

Cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản và báo cáo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 02 xã Mỹ Tịnh An và xã Bình Ninh.

Đăng ký danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2022-2025.

Tham mưu đề xuất và đăng ký nội dung tham gia thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

UBND huyện đang hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Trong tháng giá trị công nghiệp thực hiện 40 tỷ đồng, lũy kế 300,17/450 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 66,7% kế hoạch.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương trong tháng được 6.205 tỷ đồng, nâng đến nay được 62.177 tỷ đồng, đạt 63,12%; chi trong cân đối ngân sách trong tháng 66,853 tỷ đồng, nâng đến nay 273,190 tỷ đồng, đạt 44,42% so kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 9,57 tỷ đồng, đạt 128,5%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,72 tỷ đồng, đạt 122,9%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2022 là 101,004 tỷ đồng. Gồm 44 công trình, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 02 công trình, công trình chuyển tiếp 20 công trình, thi công mới 22 công trình. Giá trị thực hiện đến nay 79,870 tỷ đồng, giải ngân 65,935 tỷ đồng, đạt 65,3% kế hoạch vốn giao.

* Công tác giải tỏa đền bù:

- Dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): Tổng số hồ sơ ảnh hưởng của Dự án là 734 hồ sơ; UBND huyện phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (11 đợt) tổng kinh phí bồi thường cho hộ dân là 696 hồ sơ với số tiền: 469,825 tỷ đồng. Đã giải ngân 669 hồ sơ với số tiền 442,96 tỷ đồng, còn lại 27 hồ sơ số tiền 26,86 tỷ đồng. Còn lại 16 hồ sơ với số tiền 18,94 tỷ đồng với lý do khác: đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc thấp; yêu cầu hỗ trợ tái định cư; yêu cầu bồi thường hết nhà ở,…

- Đường huyện 23 - huyện Chợ Gạo: Tổng hồ sơ bồi thường là 278 hồ sơ (02 đợt) với số  tiền bồi thường là 4,295 tỷ đồng. Đã chi 269 hồ sơ với số tiền 4,199 tỷ đồng. Hiện còn lại 09 hộ dân với số tiền 96 triệu đồng.

- Công trình Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An: Đã tiến hành giao cọc ranh giải phóng mặt bằng cho đơn vị tư vấn để đo đạt. Đơn vị phối hợp với phối hợp với Ủy ban nhân dân 02 xã: Thanh Bình, Tân Bình Thạnh, kiểm kê công trình phụ, hoa màu cây trái…, được là 323 hồ sơ. Huyện đã áp giá thô trên máy vi tinh cho các hộ dân về vật kiến trúc và cây trái hoa màu theo Biên bản kiểm kê được 308 hồ sơ.

- Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền): Dự án đi qua 03 xã: Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh. Huyện đang thực hiện kiểm kê cây trái, hoa màu, vật kiến trúc các hộ dân xã Bình Ninh. Tổng số kiểm kê được là 793 hồ sơ. Đã tổ chức 10 cuộc họp dân có 521/577 hộ tham dự đạt 90%. Số hộ có nhà ảnh hưởng 100% là: 22 hộ. Số hộ có nhà ảnh hưởng trên 60% là: 08 hộ xã Bình Ninh. Di dời mồ mã: 58 mộ, đã chi tiền cho hỗ trợ cho dân 56 mộ.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận giải quyết 228 hồ sơ, gồm: 02 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 226 hồ sơ lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết: 839 hồ sơ, gồm: 835 hồ sơ theo cơ chế một cửa (04 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 09 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 822 hồ sơ lĩnh vực đất đai) và 04 hồ sơ cấp giấy lần đầu. Trong tháng, tiếp nhận 226 hồ sơ chuyển mục đích với diện tích là 36,02 ha; trong đó gồm: 141 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, với diện tích 34 ha; 78 hồ sơ đất ở tại nông thôn, với diện tích 1,91 ha; 07 hồ sơ đất ở đô thị, với diện tích 0,11 ha, nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiếp nhận 822 hồ sơ.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Các trường tổ chức tổng kết năm học và tổ chức xét thi đua năm học 2021 - 2022, tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thi đua năm học 2020 - 2021 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; học sinh lớp 9 các trường dự thi tuyển lớp 10 năm học 2022 - 2023 có 2.178 học sinh dự thi/2.583 học sinh tốt nghiệp lớp 9; các trường trung học cơ sở tổ chức nhận hồ sơ và tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 - 2023.

Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trên địa bàn huyện có 4 Hội đồng thi với 78 phòng thi, có 1.812 thí sinh đăng ký dự thi; kết quả có 1.807 thí sinh dự thi, vắng 05 thí sinh, gồm: 01 thí sinh ở Hội đồng thi Thủ Khoa Huân (lý do nằm viện), 02 được miễn thi do khuyết tật và 02 do đặc cách môn tiếng Anh (trường Trần Văn Hoài và Chợ Gạo). Không có thí sinh vi phạm quy chế thi; tình hình an ninh trật tự, an toàn trong Kỳ thi, điện, nước đảm bảo tốt.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tình hình bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 86 ca, bổ sung tháng trước 05 ca, nâng đến nay xảy ra 161 ca, tăng 23,8% so cùng kỳ; bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 01 ca, giảm 66,6% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng trong tháng xảy ra 15 ca, nâng đến nay xảy ra 28 ca, giảm 65% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đến nay ổn định huyện và các xã, thị trấn duy trì cấp độ 1.

Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai trong tháng được 3.440 trường hợp, nâng đến nay 15.430 trường hợp, đạt 98,17%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 42% (chỉ tiêu là 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 79,35% (chỉ tiêu là 88%).

Tiêm phòng vắc xin ngừa dịch Covid-19 (đến ngày 12/7/2022):

* Tiêm vaccin cho dân số từ trên 12 tuổi: Tổng dân số từ 12 tuổi trở lên: 167.220. Đã tiêm: Mũi 1: 168.311 liều đạt 100,7% (do có tiêm ngoài địa phương), Mũi 2: 156.813, đạt 93,8%, Mũi bổ sung: 6.309 đạt 3,8%, Mũi nhắc lần 1: 106.336, đạt 63,6%, Mũi nhắc lần 2: 10.416 liều, đạt 9,8% so với mũi nhắc lần 1.

* Tiêm vaccin theo đối tượng: Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: 16.567 trẻ (Mũi 1: 8.151 liều, đạt 49,2%, Mũi 2: 5.809 liều, đạt 35,1%), Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 15.013 trẻ (Mũi 1: 14.491 liều, đạt 96,5%, Mũi 2: 14.327 liều, đạt 95,4%), Người từ 18 tuổi trở lên: 152.207 người (Mũi 1: 153.821 liều, đạt 101,1% (do có tiêm ngoài địa phương), Mũi 2: 142.623 liều, đạt 93,7%, Mũi bổ sung: 6.309 liều, Mũi nhắc lần 1: 106.052 liều, đạt 69,7%, Mũi nhắc lần 2: 10.416 liều, đạt 9,8% so với số mũi nhắc lần 1), Người trên 50 tuổi: 61.225 người (Mũi 1: 60.095 liều, đạt 98,2%, Mũi 2: 57.113 liều, đạt 93,3%).

Hoạt động Bảo hiểm xã hội: đến nay, số người tham gia BHXH trên địa bàn huyện là 31.814 người, đạt 31,3% so lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc tại huyện là 7.037 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.424 người); số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 183.512/189.335 người, đạt tỷ lệ bao phủ 96.92% (tỉnh giao 97%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh: Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra kết quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa cấp xã theo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021” và tình hình khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao của Trung tâm Văn hóa - Thể Thao; kiểm tra hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể Thao xã Bình Ninh.

Họp thông qua Mô hình Khu căn cứ Huyện uỷ (ấp Trung Thạnh, xã Trung Hoà).

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện trong tháng đã biên tập 56 chương trình thời sự, sử dụng 306 tin và 170 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Trong tháng tư vấn và giới thiệu việc làm 146 lao động, nâng lũy kế 1.626 lao động, đạt 81,3%; tư vấn, tuyên truyền đưa 22 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nâng đến nay, đã có 31 lao động, đạt 115%; tổ chức 07 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 235 lao động nông thôn, đạt 78,3%.

Phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 28 hộ gia đình người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở, trong đó xây mới 16 ngôi và sửa chữa 12 ngôi, kinh phí 1,44 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 80%, số tiền 1,152 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 20%, số tiền 288 triệu đồng.

Đến nay đã xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 600 triệu đồng, đạt 100% so chỉ tiêu; sửa chữa 10 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 400 triệu đồng, đạt 333% so chỉ tiêu.   

Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay 277 triệu đồng, đạt 61,55%. Mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được 45 trẻ, nâng đến nay đã mua 16.543 trẻ (đã trừ số trẻ em hết tuổi).

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định; tổ chức huấn luyện đối tượng dân quân thường trực 21 đồng chí; tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022, quân số 560 đồng chí; tổ chức bắn đạn thật các đối tượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động tham gia Hội thao, quân số 508 đồng chí.

Tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện và triển khai ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ (TT, xã LBĐ, xã HĐ) và diễn tập Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (xã TTB, xã MTA). Chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 04 vụ (hiếp dâm và trộm cắp 01 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, hủy hoại tài sản 01 vụ), tương đương so với tháng 6 (04/04 vụ), tăng 01 vụ so với cùng kỳ 2019 (04/03 vụ). Hậu quả: Bị thương 01 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 91 triệu đồng. Kết quả: Điều tra làm rõ 04/04 vụ, 18 đối tượng. Nội vụ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 vụ, 03 đối tượng; còn 01 vụ, 15 đối tượng đã khởi tố vụ án, đang điều tra làm rõ.

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, tương đương so cùng kỳ 2019 (01/01 vụ). Tang vật thu giữ 1,7203 gam ma túy tổng hợp. Nội vụ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 đối tượng.

- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 01 vụ (Đường tỉnh 879C- ĐHP). Hậu quả chết 01 người.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử lý 01 vụ mại dâm. Nội vụ Công an xã lập hồ sơ xử lý 04 đối tượng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết