Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

BÁO CÁO THỐNG KÊ Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022
27/07/2022

​​

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ Hè Thu 2022 đến nay, đã xuống giống được 180,93 ha, trà lúa đang ở giai đoạn mạ.

1.2. Cây màu:

- Màu lương thực vụ Đông Xuân 2021 - 2022 trong tháng gieo trồng được 104,40 ha, nâng lũy kế 832,20 ha, tăng 30,24% so cùng kỳ, tương đương tăng 193,25 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 600,50 ha, năng suất bình quân đạt 37,00 tạ/ha, sản lượng 2.221,85 tấn, tăng 18,97% so cùng kỳ.

- Màu thực phẩm vụ Đông Xuân 2021 - 2022 gieo trồng trong tháng được 486,53 ha, nâng lũy kế 4.533,36 ha; trong đó: rau các loại 3.485,85 ha. Tổng diện tích gieo trồng giảm 0,58% so cùng kỳ, tương đương giảm 26,67 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 3.560,60 ha, năng suất bình quân 196,70 tạ/ha, sản lượng 70.037,00 tấn, đạt 50,17% so kế hoạch, tăng 0,19% so cùng kỳ, tương đương tăng 138,31 tấn.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả:

- Cây dừa: diện tích 7.107,68 ha, đạt 103,46% kế hoạch, tăng 3,76% so cùng kỳ, tương ứng tăng 257,27 ha; trong đó: diện tích cho trái 6.177,78 ha, tăng 2,91% so cùng kỳ, tương đương tăng 174,97 ha. Sản lượng thu hoạch trong tháng 7.000.000 trái, nâng lũy kế 28.000 tấn, đạt 43,01% so kế hoạch, tăng 17,65% so cùng kỳ.

- Cây ăn quả: Toàn huyện hiện có 9.383,98 ha trồng cây ăn quả, đạt 95,01% kế hoạch, tăng 0,13% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long hiện có 7.258,82 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.744,15 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.504,01 ha, tăng 1,76% so cùng kỳ. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng được 19.500,00 tấn, nâng lũy kế 95.000 tấn, tăng 4,97% so cùng kỳ, đạt 39,17% so kế hoạch.  

1.4. Chăn nuôi: Ước Số liệu chăn nuôi thời điểm 01/5/2022:

- Đàn bò: Toàn huyện hiện có 51.305 con, đạt 102,61% kế hoạch, giảm 1,78 so cùng kỳ, tương đương giảm 930 con.

- Đàn heo: Ước tổng đàn 45.000 con (không kể heo sữa), đạt 90,00% kế hoạch, giảm 7,22% so cùng kỳ, tương đương giảm 3.500 con.

- Đàn gia cầm: Tổng đàn gia cầm của huyện ước 7.500.000 con, đạt 93,75% kế hoạch, giảm 12,89% so cùng kỳ, tương đương giảm 1.110.000 con.

1.5. Thủy sản:

* Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 67,87 ha; chia ra: diện tích nuôi cá 67,57 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,30 ha. Tổng diện tích đạt 93,78% kế hoạch, giảm 7,60% so cùng kỳ, tương đương 5,58 ha. Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi trồng trong tháng 102,24 tấn, nâng lũy kế 697,49 tấn; trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 90 tấn, nâng lũy kế 375 tấn. Tổng sản lượng nuôi trồng đạt 47,45% kế hoạch, giảm 33,60% so cùng kỳ, tương đương giảm 352,91 tấn. Phần nuôi thủy sản khác: huyện có một hộ nuôi 40 con cá sấu mẹ, đến nay bán 8 con cá sấu mẹ, trọng lượng 0,76 tấn, cho giá trị 85 triệu đồng. Cá sấu giống trong tháng bán 1.100 con, nâng lũy kế được 5.620 con, trọng lượng bình quân 1kg/con, cho giá trị 10.678 triệu đồng.

* Khai thác thủy sản: sản lượng khai thác thủy sản nội địa trong tháng7 tấn, nâng lũy kế 36,00 tấn, đạt 42,35% kế hoạch, giảm 24,37% so cùng kỳ.

Như vậy: Tổng sản lượng thủy sản từ nuôi trồng và khai thác trong tháng 109,24 tấn, nâng lũy kế 733,49 tấn, đạt 47,17% kế hoạch, giảm 33,20% so cùng kỳ, tương đương giảm 364,51 tấn.  

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-HU về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Định hướng phát triển OCOP: Có 09 cơ sở đã đăng ký sản phẩm OCOP, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hỗ trợ xã, cơ sở để lập hồ sơ OCOP (01 cơ sở trứng gia cầm Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng; Hợp tác xã Thanh long Mỹ Tịnh An, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Hai Hiếu). Đến nay, có 01 cơ sở mắm tôm chua Hải Văn xã Long Bình Điền đang bổ sung chỉnh sửa hồ sơ.

2. Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện rà soát lại các tiêu chí của các xã để chọn xã đủ điều kiện đăng ký (bổ sung) phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp đến nay 190,17/450 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 42,26% kế hoạch.  

4. Thu, chi ngân sách

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương trong tháng 7,411 tỷ đồng, nâng đến nay 47,737 tỷ đồng, đạt 48,46%; chi trong cân đối ngân sách trong tháng 49,277 tỷ đồng, nâng đến nay 228,438 tỷ đồng, đạt 37,14% so kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi 9,025 tỷ đồng, đạt 121,15%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1,494 tỷ đồng, đạt 106,77%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2022 là 93,145 tỷ đồng. Gồm 41 công trình, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 02 công trình, công trình chuyển tiếp 19 công trình, thi công mới 20 công trình. Giá trị thực hiện đến nay là 59,650 tỷ đồng, giải ngân là 42,545 tỷ đồng, đạt 45,68% kế hoạch vốn giao.

* Công tác giải tỏa đền bù:

- Dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): Tổng số hồ sơ ảnh hưởng của Dự án là 704 hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (9 đợt) tổng kinh phí bồi thường cho hộ dân là 630 hồ sơ với số tiền: 438.389.539.060 đồng. Công tác giải ngân vốn và chi trả: Tổng số 630 hồ sơ với số tiền: 438.389.539.060 đồng. Đã giải ngân 592 hồ sơ với số tiền 402.138.657.984 đồng. Còn lại 38 hồ sơ số tiền 36.250.881.076 đồng.

- Đường huyện 23 - huyện Chợ Gạo: Tổng hồ sơ bồi thường 279 hồ sơ (02 đợt) với số tiền bồi thường là 4,295 tỷ đồng. Đã chi 267 hồ sơ với số tiền 4,045 tỷ đồng. Hiện còn lại 09 hộ dân với số tiền 158 triệu đồng.

- Công trình Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh 879B từ Cầu Gò Cát đến ranh Long An: Đã tiến hành giao cọc ranh giải phóng mặt bằng cho đơn vị tư vấn để đo đạt. Đơn vị phối hợp với phối hợp với Ủy ban nhân dân 02 xã: Thanh Bình, Tân Bình Thạnh, kiểm kê công trình phụ, hoa màu cây trái…, được là 323 hồ sơ.

- Đường Tỉnh 864: Dự án đi qua 03 xã: Xuân Đông, xã Hòa Định, xã Bình Ninh. Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất đang thực hiện kiểm kê cây trái, hoa màu, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Bình Ninh. Công tác tổ chức họp dân thông tin dự án: Đã tổ chức 10 cuộc có 521/577 hộ tham dự đạt 90%. Số hộ có nhà ảnh hưởng 100% là: 22 hộ. Số hộ có nhà ảnh hưởng trên 60% là: 08 hộ. Di dời mồ mã: 58 mộ, đã chi tiền cho hỗ trợ cho dân 56 mộ.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Trong tháng 5 năm 2022, đã tiếp nhận giải quyết 148 hồ sơ, gồm: 147 hồ sơ theo cơ chế một cửa, nâng tổng số đến nay nhận giải quyết 512 hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 01 hồ sơ, nâng lên, từ đầu năm đến nay là 04 hồ sơ; tiếp nhận 145 hồ sơ chuyển mục đích với diện tích 245.147 m2, nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiếp nhận 497 hồ sơ.

- Công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Hội thi Kể chuyện Sách năm 2022 cấp huyện dành cho bậc Tiểu học và Trung học cơ sở; tổ chức chấm đề tài sáng kiến bước 1 năm học 2021 - 2022, kết quả đạt 103/240 đề tài, tỷ lệ 42,92%; nhận hồ sơ và sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng huyện Chợ Gạo lần thứ XIV năm học 2021 - 2022; các trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022; tham dự kỳ thi Chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, có 99 học sinh dự thi, đạt 57 giải (04 giải Nhất, 12 giải Nhì, 15 giải Ba và 26 giải Khuyến khích).

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tình hình sốt xuất huyết đến nay xảy ra 33 ca, giảm 61,63% so cùng kỳ; bệnh tay - chân - miệng đến nay xảy ra 01 ca, giảm 98,59% so cùng kỳ.

Tình hình dịch Covid-19: Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Gạo có toàn huyện có tổng số 17.199 (2.137 PCR (+) và 15.062 test nhanh (+)), trong đó đang điều trị 09 ca, xuất viện 17.042 ca, tử vong 148 ca.

 Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay được 12.900 trường hợp, đạt 82,07%, sàng lọc trước sinh đến nay đạt 18,63% (chỉ tiêu 62%), sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 37,46% (chỉ tiêu 88%).

Hoạt động Bảo hiểm xã hội: đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 182.825/189.335 người, đạt tỷ lệ bao phủ 96,56%.

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí 250 cờ hoa cờ phướn, 12 băng rol, 02 cổng chào, 20 pano kỷ niệm các ngày lễ; triển khai kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân; tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện trước, trong và sau lễ được 03 cuộc, kết quả chưa phát hiện vi phạm; tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Chợ Gạo lần IX; phối hợp Công ty TNHH Mỹ thuật Nam Sài Gòn khảo sát, đo đạt diện tích đất để phác thảo Mô hình di tích Cuộc chiến đấu chống càn quét lớn tại Ruộng Gò, xã Thanh Bình, xã Đăng Hưng Phước.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện trong tháng đã biên tập 51 chương trình thời sự, sử dụng 270 tin 150 bài, mô hình, duy trì các tiết mục được phát trong chương trình thời sự chiều hàng ngày, biên tập được 90 chương trình ca cổ, nhạc; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Tổ chức lễ phát động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022 tại Chi nhánh công ty Cổ phần Tex-Giang, có khoảng 300 đại biểu tham dự. Tư vấn giới thiệu việc làm mới 360 lao động, nâng lũy kế đến nay 759 lao động, đạt 37,9%. Tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm 04 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng lũy kế có 09 lao động xuất cảnh, đạt 45% so chỉ tiêu tỉnh giao. Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 412.871.000 đồng, nâng lũy kế 1.494.083.040 đồng, đạt 124,5% so chỉ tiêu giao.

Đến nay xây dựng 06 nhà tình nghĩa, kinh phí 360 triệu đồng từ nguồn kinh phí quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã, đạt 60%; sửa chữa 06 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 240 triệu đồng từ nguồn kinh phí quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã, đạt 200%. Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay được số tiền 77 triệu đồng, đạt 17,2%. Phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 28 hộ gia đình người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở, trong đó xây mới 16 ngôi và sửa chữa 12 ngôi, kinh phí 1.440.000.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 80%, số tiền 1.152.000.000 đồng ngân sách huyện hỗ trợ 20%, số tiền 288.000.000 đồng. Vận động quỹ bảo trợ trẻ em được số tiền 77 triệu đồng, đạt 17,2%.

* Hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Đề nghị tỉnh xem xét phê duyệt hỗ trợ cho người lao động ngừng việc cho 28 lao động, tổng số tiền là 41.000.000 đồng (chưa được phê duyệt).

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: đã đề nghị 3.130 lao động, số tiền 12.530.940.000 đồng; đã được duyệt 2.984 lao động, số tiền 11.931.020.000 đồng; đã chi hỗ trợ 2.984 lao động, số tiền 11.931.020.000 đồng. Không được phê duyệt (do không đủ điều kiện hỗ trợ): 52 lao động, số tiền 256.440.000 đồng; còn lại 94 lao động, số tiền 343.480.000 đồng (UBND tỉnh chưa phê duyệt).

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy; tổ chức huấn luyện tại chức và huấn luyện dân quân theo kế hoạch, trong đó: Huấn luyện dân quân năm nhất, quân số 307 đồng chí; Dân quân Binh chủng Trinh sát, Y tế, Công Binh, quân số: 135 đồng chí; Dân quân thường trực, quân số: 21 đồng chí; theo dõi công tác huấn luyện cán bộ khung B Đại đội Cối 82mm và Tiểu đoàn bộ của dBB/huyện tại d514, quân số: 35 đồng chí; khảo sát khu vực diễn tập và chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; hướng dẫn các thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2022; tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi; tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tổ chức khám sức khỏe đợt 1 cho thí sinh đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2022.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 02 vụ (giết người xã Tân Bình Thạnh, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xã Quơn Long), giảm 03 vụ so với tháng 4 năm 2022 (02/05 vụ), không tăng giảm so với cùng kỳ 2019 (02/02 vụ). Hậu quả làm chết 01 người. Kết quả điều tra làm rõ 02/02 vụ, 02 đối tượng. Nội vụ Công an huyện thụ lý 01 vụ, 01 đối tượng, chuyển Công an tỉnh thụ lý 01 vụ, 01 đối tượng.

- Tội phạm về ma túy: Chưa phát hiện (00/3 vụ), giảm 03 vụ so với cùng kỳ 2019 (00/03 vụ). Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện, xử lý 24 đối tượng; kết quả: phạt tiền 24 đối tượng (thành tiền: 36.000.000 đồng).

- Vi phạm pháp luật về kinh tế: Phát hiện 01 vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng (thành tiền: 40.000.000 đồng).

- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 01/02 vụ tai nạn giao thông (Đường huyện 27 - xã Thanh Bình); hậu quả làm chết 01 người. Nội vụ Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

- Tệ nạn: Phát hiện, xử lý 09/03 vụ cờ bạc (đá gà 06 vụ, đánh bài 02 vụ, lắc tài xỉu 01 vụ), tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2021, tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Nội vụ: Công an huyện lập hồ sơ xử lý 01 vụ, 10 đối tượng; Công an các xã lập hồ sơ xử lý 08 vụ, 40 đối tượng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết