Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Cơ cấu tổ chức

1. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835593 - 073.3835594

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Văn Mỹ

Chủ tịch

0913.779773

levanmy@tiengiang.gov.vn

2

 

Phạm Văn Tiếu

Phó Chủ tịch

 

0913.161060

 

hamvantieu@tiengiang.gov.vn

3

 

Nguyễn Thị Tiếp

Phó Chủ tịch

 

0919.181225

nguyenthitiep@tiengiang.gov.vn

 2. Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835593 - 073.3835594 - 073.835092 - 073.3837713;

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Thái Hòa Chánh Văn phòng 0733835593

2

Trần Văn Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

0733 835594
 3  Nguyễn Công Thành  Phó Chánh Văn phòng  0733 835092
 4  Dương Thanh Trung  Phó Chánh Văn phòng  0733835593

 3. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835618;

- Fax: 073.3835618;

- Email: chogao.pnv@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nội vụ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng

0982.498728

chogao.pnv@tiengiang.gov.vn

2

Mai Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0918.627508

maivanminh@tiengiang.gov.vn

 4. Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835739;

- Fax: 073.3835739;

- Email: chogao.ptp@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tư pháp:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

 0916.531767

nguyenngochien@tiengiang.gov.vn

2

 Đinh Thị Thùy Loan

Phó Trưởng phòng

 01677.629840

dinhthithuyloan@tiengiang.gov.vn

 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835218;

- Fax: 073.3835862;

- Email: chogao.ptckh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Thành

 Trưởng phòng

 0918.338959

nngocthanh@tiengiang.gov.vn

2

 Phạm Thế Tụng

 Phó Trưởng phòng

 0908.818661

phamthetung@tiengiang.gov.vn

3 Trương Thị Ngọc Lanh Phó Trưởng phòng   truongthingoclanh@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835401;

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao.ptnmt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Phương Khanh

  Trưởng phòng

0907.363582

Nguyenphuongkhanh@tiengiang.gov.vn

 

2

 Trần Văn Thạch

  Phó Trưởng phòng

0986.948287

chogao.ptnmt@tiengiang.gov.vn

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835210;

- Fax: 073.3835210;

- Email: chogao.pldtbxh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Văn Giang

  Trưởng phòng

0983 701723

nguyenvangiang@tiengiang.gov.vn
 

2

 Lê Văn Chất

  Phó Trưởng phòng

0976483539

levanchat@tiengiang.gov.vn

 3  Nguyễn Văn Vũ   Phó Trưởng phòng  0939984355  

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835262;

- Fax: 0733.835593;

- Email: chogao.pvhtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Văn Chiến

  Trưởng phòng

 

nguyenvangiang@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Văn Hải

  Phó Trưởng phòng

0986.212460

nvhai@tiengiang.gov.vn

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835234;

- Fax: 073.3835568;

- Email: pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Cao Tấn Hưởng

  Trưởng phòng

0908.264791

caotanhuong@tiengiang.gov.vn

2

 Lê Công Quang

  Phó Trưởng phòng

0913.822669

pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn

3

 Huỳnh Văn Thanh

  Phó Trưởng phòng

0919.783407

pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn

10. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3652406;

- Fax: 073.3652406;

- Email: chogao.pyt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Y tế:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Huỳnh Thị Thu Hạnh

  Trưởng phòng

 

chogao.pyt@tiengiang.gov.vn

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835217;

- Fax: 073.3835217;

- Email: chogao.pnnptnt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Văn Hòa

  Phó Trưởng phòng

0908.615633

tranvanhoa@tiengiang.gov.vn

 2  Nguyễn Thị Kim Hằng  Phó Trưởng phòng  0937174027  

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835248;

- Fax: 073.3837234;

- Email: chogao.pktht@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Dương Phước Huệ

  Trưởng phòng

0918.577347

duongphuochue@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Giang Sơn

  Phó Trưởng phòng

 0918 435 130

nguyengiangson@tiengiang.gov.vn

3

 Trần Văn Sượn

  Phó Trưởng phòng

0918.116858

tranvansuon@tiengiang.gov.vn

13. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835305;

- Fax: 073.3835305;

- Email: chogao.thanhtra@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Thanh tra huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1  Lê Văn Chiến Chánh Thanh tra  01673700394  levanchien@tiengiang.gov.vn

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

- Địa chỉ: Ô2 Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3837238;

- Email: trungtamvhttchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Tranh

Trưởng Phòng Văn  hóa và Thông tin - kiêm Giám  đốc

0986554600

trungtamvhttchogao@gmail.com

2

 Tô Hoàng Chính

  Phó Giám đốc

0908.384042

trungtamvhttchogao@gmail.com

3

 Hồ Huy Hồng

  Phó Giám đốc

0913.768180

trungtamvhttchogao@gmail.com

15. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Địa chỉ: Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835255;

- Email: chogao.dtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Đài Truyền thanh - Truyền hình:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Lê Thị Ngọc Ánh

  Trưởng Đài

0983.702700

daitruyenthanhchogao@gmail.com

2

Phùng Thanh Tâm

  Phó Trưởng Đài

0939.493210

daitruyenthanhchogao@gmail.com

16. Trung tâm Dạy nghề huyện

- Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3650077;

- Fax: 073.3650077;

- Email: ttdnchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Dạy nghề:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 1  Ngô Thanh Huân Giám đốc 0908 818 569  

2

 Phan Công Danh

Phó Giám đốc

0918.049253

ttdnchogao@gmail.com

 3  Nguyễn Văn Dũng  Phó Giám dốc 0919555480  

16. Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

- Địa chỉ: Ô4 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835166;

- Email: chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Ngọc Tuấn

Phó Trưởng ban

0908.560307

chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Trưởng ban

0919.555824

chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn

18. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

- Địa chỉ: Ô4 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3505018;

- Fax: 073.3654361;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trịnh Văn Phong

Phó Giám đốc

0973.304040

trinhvanphong@tiengiang.gov.vn

2

Đỗ Thành Công

Phó Giám đốc

0909.770807

dothanhcong2013@yahoo.com

19. Ban Quản lý chợ

- Địa chỉ: Ô1 Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3837623;

- Thông tin Lãnh đạo của Ban Quản lý chợ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Văn Năm

  Trưởng ban

0947 085 093

 

 2  Lê Kim Liên Phó Ban  0988 803 798  

 

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết