Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

1. Ông Lê Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

  - Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; các thành viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Úy ban nhân dân huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vục trọng tâm sau đây:

+ Kế hoạch phát trien kinh tế - xã hội, dụ toán thu, chi ngân sách hàng
năm và t
ng giai đoạn của huyện; kế hoạch sử dụng vốn các dụ án, các công
trình theo phân cấp quản lý; qu
n lý đầu tư xây dụng cơ bản;

+ Quy hoạch, kế hoạch phát trien kinh tế - xã hội 5 năm và dài hạn;

+ Quyết định việc sủ dụng s thu vut ngân sách hàng năm của huyện;

+ Quyết định việc mua sắm tài sản;

+ Quyết định bo sung ngân sách cho cấp dui ngoài số phân b đu năm;

+ Quyết định các khoản chi trên các lĩnh vục quốc phòng, an ninh, kinh
phí khối Đảng và các khoán chi t
nguồn d phòng ngân sách huyện;

+ Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh, địa gii hành chính, cải cách
hành chính, to ch
c bộ máy và cán bộ, thi đua, khen thuỏng, quy chế làm việc
của
y ban nhân dân huyện;

+ Công tác phòng, chng tham nhũng;

+ Quyết định cuối cùng v x lý hành chính và giải quyết khiếu nại, t
cáo thuộc thm quyền của y ban nhân dân huyện.

+ Giáo dục và đào tạo;

+ Văn hóa và thông tin, th dục, ththao, du lịch;

+ Công tác ngoại vụ;

+ Lao động và các vấn đề an sinh xã hội; nhà diện chính sách; công tác
giảm nghèo; giải quyết việc làm; bảo hiem xã hội;

+ Y tế, dân s, gia đình và trẻ em;

+ Công tác dân tộc; tôn giáo; nhân quyền;

+ Công tác thanh niên;

+ Công tác phòng, chng ti phạm; tệ nạn xã hi;

+ Chi đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, truyền thanh,
truyền hình;

+ Các chương trình mục tiêu quc gia thuộc lĩnh vục văn hóa - xã hội;

  - Trực tiếp làm nhiệm vụ: Trung Ban Chỉ đạo về phòng, chng tham
nhũng, Tru
ng Ban An toàn giao thông huyện, Trung Ban Chđạo về Chuơng
trình mục tiêu quốc gia v xây dụng nông thôn mi; làm Ch tịch các Hội đồng,
Tru
ng Ban Chi huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cúu nạn, Trung các
Ban Chì đạo trên các lĩnh vục có liên quan.

  - Theo dõi và chi đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ (lĩnh vục tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng), Công an, Quân s, Chi cục Thi hành án dân sụ, Ban Qun lý Dán và Phát triển quỹ đất, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y
t
ế, Phòng Lao động - Thuong binh và Xã hội, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bảo hiểm Xã hội, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Th thao, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Y tế, Hội Ch Thập đ, Hội Luật gia, Hội Người mù huyện...

-  Gi mối liên hệ với Ch tịch y ban nhân dân tình, các Sở, ngành tnh, Thường trc Huyện ủy, Thường trc Hội đong nhân dân huyện, Viện trưởng
Viện ki
m sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Chủ tịch y
ban Mặt trận T
quốc Việt Nam huyện và người đng đu các t chc chính trị
xã hội
cấp huyện.

-  Theo dõi và chỉ đạo hoạt động  đối với các xã: Mỹ Tịnh An, Bình Phan,
Xuân Đông và thị tr
ấn Chợ Gạo, Hòa Tịnh, Thanh Bình, Trung Hòa và Tân Bình Thạnh.

2. Ông Phạm Văn Tiếu - y viên Thuòng vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân
huyện Chợ Gạo

- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trc y ban nhân dân huyện, thay
mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động chung của úy ban nhân dân huyện,
ch
trì các cuộc họp thành viên y ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng
hoặc đ
ược Chủ tịch ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vục công tác:

+ Kinh tế tổng hợp (Ngoài những vấn đ do Ch tịch trc tiếp chỉ đạo)
gồm: thương mại, thống kê, thuế, tài chính, ngân hàng, giá cả, thị trường;

+ Quán lý tài sản công;

+ Đi mới và phát triển kinh tế tập th; phát trin các doanh nghiệp thuộc
các thành ph
n kinh tế trên địa bàn huyện;

+ Công tác phòng, chng buôn lậu, gian lận thuong mại, hàng gi;

+ Lĩnh vục khoa học và công nghệ;

  + Kinh tế ngành gồm: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp,
thủy sản, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tài nguyên và môi truòng;

+ Quy hoạch đô thị, trật tự đô thị;

+ Thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng;

+ Công tác khí tượng thủy văn, phòng, chng cháy n;

+ Công tác phòng, chng lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống dịch
bệnh trên cây
trồng vật nuôi;

+ Quy hoạch, phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi; xây dựng nông
thôn
mới .

+ Giải quyết khiếu nại t cáo, x lý hành chính trong lĩnh vc phụ trách
và một s
lĩnh vục khác có liên quan do Chủ tịch phân công;

+ Một s công việc khác có liên quan ti lĩnh vục công tác hoặc theo s
phân công của Ch tịch.

- Làm nhiệm vụ Truỏng Ban Chi đạo phát triển kinh tế tập thể, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ch tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Ch đạo theo các lĩnh vục có liên quan.

-Theo dõi, ch đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh
t
ế và Hạ tng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện Chợ Gạo, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê, Ban Qun lý Chợ, Đội Quản lý thị trường số 8, Đội Quản lý Công trình công ích, Trung tâm Viễn thông, Điện lực, Xí nghiệp cấp nước Chợ Gạo; các tổ chúc xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động đối với các xã: Lương Hòa Lạc, Phú Kiết, Bình Phục Nhút, An Thạnh Thủy, Bình Ninh và Song Bình, Long Bình Điền, Quơn Long, Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước, Hòa Định.

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết