Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Cơ cấu tổ chức

1. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835593 - 073.3835594

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Văn Mỹ

Chủ tịch

0913.779773

levanmy@tiengiang.gov.vn

2

 

Phạm Văn Tiếu

Phó Chủ tịch

 

0913.161060

 

hamvantieu@tiengiang.gov.vn

3

 

Nguyễn Thị Tiếp

Phó Chủ tịch

 

0919.181225

nguyenthitiep@tiengiang.gov.vn

 2. Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835593 - 073.3835594 - 073.835092 - 073.3837713;

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Thái Hòa Chánh Văn phòng 0733835593

2

Trần Văn Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

0733 835594
 3  Nguyễn Công Thành  Phó Chánh Văn phòng  0733 835092
 4  Dương Thanh Trung  Phó Chánh Văn phòng  0733835593

 3. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835618;

- Fax: 073.3835618;

- Email: chogao.pnv@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nội vụ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng

0982.498728

chogao.pnv@tiengiang.gov.vn

2

Mai Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0918.627508

maivanminh@tiengiang.gov.vn

 4. Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835739;

- Fax: 073.3835739;

- Email: chogao.ptp@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tư pháp:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

 0916.531767

nguyenngochien@tiengiang.gov.vn

2

 Đinh Thị Thùy Loan

Phó Trưởng phòng

 01677.629840

dinhthithuyloan@tiengiang.gov.vn

 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835218;

- Fax: 073.3835862;

- Email: chogao.ptckh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Thành

 Trưởng phòng

 0918.338959

nngocthanh@tiengiang.gov.vn

2

 Phạm Thế Tụng

 Phó Trưởng phòng

 0908.818661

phamthetung@tiengiang.gov.vn

3 Trương Thị Ngọc Lanh Phó Trưởng phòng   truongthingoclanh@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835401;

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao.ptnmt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Phương Khanh

  Trưởng phòng

0907.363582

Nguyenphuongkhanh@tiengiang.gov.vn

 

2

 Trần Văn Thạch

  Phó Trưởng phòng

0986.948287

chogao.ptnmt@tiengiang.gov.vn

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835210;

- Fax: 073.3835210;

- Email: chogao.pldtbxh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Văn Giang

  Trưởng phòng

0983 701723

nguyenvangiang@tiengiang.gov.vn
 

2

 Lê Văn Chất

  Phó Trưởng phòng

0976483539

levanchat@tiengiang.gov.vn

 3  Nguyễn Văn Vũ   Phó Trưởng phòng  0939984355  

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835262;

- Fax: 0733.835593;

- Email: chogao.pvhtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Văn Chiến

  Trưởng phòng

 

nguyenvangiang@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Văn Hải

  Phó Trưởng phòng

0986.212460

nvhai@tiengiang.gov.vn

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835234;

- Fax: 073.3835568;

- Email: pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Cao Tấn Hưởng

  Trưởng phòng

0908.264791

caotanhuong@tiengiang.gov.vn

2

 Lê Công Quang

  Phó Trưởng phòng

0913.822669

pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn

3

 Huỳnh Văn Thanh

  Phó Trưởng phòng

0919.783407

pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn

10. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3652406;

- Fax: 073.3652406;

- Email: chogao.pyt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Y tế:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Huỳnh Thị Thu Hạnh

  Trưởng phòng

 

chogao.pyt@tiengiang.gov.vn

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835217;

- Fax: 073.3835217;

- Email: chogao.pnnptnt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Văn Hòa

  Phó Trưởng phòng

0908.615633

tranvanhoa@tiengiang.gov.vn

 2  Nguyễn Thị Kim Hằng  Phó Trưởng phòng  0937174027  

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835248;

- Fax: 073.3837234;

- Email: chogao.pktht@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Dương Phước Huệ

  Trưởng phòng

0918.577347

duongphuochue@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Giang Sơn

  Phó Trưởng phòng

 0918 435 130

nguyengiangson@tiengiang.gov.vn

3

 Trần Văn Sượn

  Phó Trưởng phòng

0918.116858

tranvansuon@tiengiang.gov.vn

13. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835305;

- Fax: 073.3835305;

- Email: chogao.thanhtra@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Thanh tra huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1  Lê Văn Chiến Chánh Thanh tra  01673700394  levanchien@tiengiang.gov.vn

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

- Địa chỉ: Ô2 Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3837238;

- Email: trungtamvhttchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Tranh

Trưởng Phòng Văn  hóa và Thông tin - kiêm Giám  đốc

0986554600

trungtamvhttchogao@gmail.com

2

 Tô Hoàng Chính

  Phó Giám đốc

0908.384042

trungtamvhttchogao@gmail.com

3

 Hồ Huy Hồng

  Phó Giám đốc

0913.768180

trungtamvhttchogao@gmail.com

15. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Địa chỉ: Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835255;

- Email: chogao.dtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Đài Truyền thanh - Truyền hình:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Lê Thị Ngọc Ánh

  Trưởng Đài

0983.702700

daitruyenthanhchogao@gmail.com

2

Phùng Thanh Tâm

  Phó Trưởng Đài

0939.493210

daitruyenthanhchogao@gmail.com

16. Trung tâm Dạy nghề huyện

- Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3650077;

- Fax: 073.3650077;

- Email: ttdnchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Dạy nghề:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 1  Ngô Thanh Huân Giám đốc 0908 818 569  

2

 Phan Công Danh

Phó Giám đốc

0918.049253

ttdnchogao@gmail.com

 3  Nguyễn Văn Dũng  Phó Giám dốc 0919555480  

16. Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

- Địa chỉ: Ô4 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835166;

- Email: chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Ngọc Tuấn

Phó Trưởng ban

0908.560307

chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Trưởng ban

0919.555824

chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn

18. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

- Địa chỉ: Ô4 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3505018;

- Fax: 073.3654361;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trịnh Văn Phong

Phó Giám đốc

0973.304040

trinhvanphong@tiengiang.gov.vn

2

Đỗ Thành Công

Phó Giám đốc

0909.770807

dothanhcong2013@yahoo.com

19. Ban Quản lý chợ

- Địa chỉ: Ô1 Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3837623;

- Thông tin Lãnh đạo của Ban Quản lý chợ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Văn Năm

  Trưởng ban

0947 085 093

 

 2  Lê Kim Liên Phó Ban  0988 803 798  

 

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết