Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019
25/07/2019

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2018 - 2019 xuống giống diện tích 606,80 ha, đạt 101,13% kế hoạch xuống giống của tỉnh, giảm 59,91% so cùng kỳ; trong đó: diện tích nếp 13 ha, chiếm 2,14% diện tích xuống giống của vụ. Diện tích còn lại chủ yếu các loại giống lúa chất lượng cao như: OM VD-VND, OM 5451, OM 6976, nàng hoa 9,... Hiện nay đang thu hoạch, dự tính thu hoạc dứt điểm cho sản lượng khoảng 4.125,03 tấn, năng suất bình quân (ước lần 2) 67,98 tạ/ha, đạt 98,26% kế hoạch, giảm 60,83% so cùng kỳ.

- Cây màu:

+ Màu lương thực năm 2018 - 2019 trong tháng gieo trồng được 161,90 ha, nâng lũy kế được 1.451,92 ha, đạt 50,07% kế hoạch, giảm 15,43% so cùng kỳ. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 1.170 ha, năng suất bình quân 37,00 tạ/ha, cho sản lượng 4.329,00 tấn, đạt 40,34 kế hoạch, giảm 15,22% so cùng kỳ.   

+ Màu thực phẩm năm 2019 trong tháng gieo trồng được 747,49 ha, nâng lũy kế được 6.769,38 ha. Tổng diện tích gieo trồng đạt 62,68% kế hoạch, tăng 0,13% so cùng kỳ. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 5.030,00 ha, năng suất bình quân 215,20 tạ/ha, cho sản lượng 108.245,60 tấn, đạt 53,06% so cùng kỳ, tăng 1,89% so cùng kỳ, tương đương 2.003,54 tấn.

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: diện tích 6.320,87 ha, đạt 100,17% kế hoạch, tăng 1,55% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 5.447,69 ha, tăng 5,28% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 6.500.000 trái, nâng lũy kế được 19.305.210 trái, tương đương 19.305,21 tấn, đạt 42,86% kế hoạch, tăng 1,79% so cùng kỳ.

+ Cây ăn quả: diện tích 8.514,81 ha, đạt 97,75% kế hoạch, tăng 7,78% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long 6.402,88 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 4.675,60 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.268,01 ha, tăng 8,26% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 15.650 tấn, nâng lũy kế được 59.965,04 tấn, đạt 34,18% kế hoạch, tăng 8,63% so cùng kỳ.

- Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, hiện trên địa bàn chưa ghi nhận đàn chăn nuôi bị ảnh hưởng do tác động thời tiết. Chăn nuôi khác vẫn ổn định và phát triển.

- Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 80,67 ha; Trong đó: diện tích nuôi cá 80,16 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,31 ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 0,2 ha. Tổng diện tích đạt 80,67% kế hoạch, giảm 27,29% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 222 tấn, nâng lũy kế được 860 tấn, trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 120 tấn, tổng sản lượng đạt 20,48% kế hoạch, giảm 56,57% so cùng kỳ; trong đó: khai thác nội địa 33,50 tấn, đạt 33,50% kế hoạch, tăng 1,52% so cùng kỳ. Phần nuôi thủy sản khác: Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung hòa, có 66 cá sấu mẹ đến thời điểm này bán được 2.050 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 1kg/con giá bán 2,5 triệu/con cho giá trị 5.125 triệu đồng, 7 con cá sấu thịt trị giá 2.800 triệu đồng.

2. Về xây dựng nông thôn mới

Tập trung hỗ trợ 09 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 (Hòa Định, Xuân Đông, Quơn Long, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Song Bình, Bình Ninh, Long Bình Điền, Hòa Tịnh), đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí đã đạt được gửi về ngành huyện thẩm tra. Hỗ trợ xã Mỹ Tịnh An củng cố tiêu chí 19.

* Xã Mỹ Tịnh An

Đến nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí. Dự kiến sẽ trình tỉnh xin ý kiến thông qua Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trong tháng 5 năm 2019.

* Xã Hòa Tịnh

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 9 tiêu chí (quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa ) và 05 chỉ tiêu 14.3, 17.4, 17.8, 18.6, 19.1),

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định: 03 tiêu chí (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hộ nghèo, lao động có việc làm) và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

- Ngành tỉnh công nhận: 01 tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (do xã không quy hoạch chợ).

* Xã Long Bình Điền

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 14 tiêu chí (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin - truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục, văn hóa) và 05 chỉ tiêu 14.3, 17.4, 17.8, 18.5, 18.6.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định: 7 tiêu chí (y tế, trường học, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, trường học, giáo dục và đào tạo) và 02 chỉ tiêu 17.8, 18.6.

- Tỉnh đã công nhận: 01 tiêu chí tổ chức sản xuất.

* Xã Song Bình

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 9 tiêu chí (cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế , văn hóa) và 03 chỉ tiêu 17.8 (Y tế), 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định: 03 tiêu chí (hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất) và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

- Tỉnh đã công nhận: 01 tiêu chí tổ chức sản xuất.

* Xã Bình Ninh

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 12 tiêu chí (quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh) và 03 chỉ tiêu 18.5, 18.6, 17.8 (Y tế).

- Hồ sơ ngành huyện đã gửi tỉnh: 05 tiêu chí (trường học, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế) và 02 chỉ tiêu 17.8 (Y tế) 18.6.

* Xã Bình Phục Nhứt

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 10 tiêu chí (trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh) và 03 chỉ tiêu 17.8, 18.5, 18.6.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 6 tiêu chí (trường học, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế) và 03 chỉ tiêu 17.8, 18.5, 18.6.

- Tỉnh đã công nhận: 01 tiêu chí tổ chức sản xuất.

* Xã Bình Phan

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 08 tiêu chí (cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn , thông tin - truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa) và 03 chỉ tiêu 14.3, 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 02 tiêu chí (hộ nghèo, lao động có việc làm) và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Quơn Long

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 03 tiêu chí (cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, văn hóa) và 01 chỉ tiêu 19.1

* Xã Hòa Định

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra: 7 tiêu chí (quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa) và 04 chỉ tiêu 14.3, 17.4, 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 02 tiêu chí (hộ nghèo, lao động có việc làm) và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Xuân Đông

Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 04 tiêu chí (thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin - truyền thông, văn hóa) và 02 chỉ tiêu 14.3, 19.2.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng thực hiện 68 tỷ đồng, nâng đến nay thực hiện được 249 tỷ đồng, đạt 34,39% kế hoạch (kế hoạch 724 tỷ).

Điện: Phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra an toàn điện tại các khu vực công cộng, chợ, khu dân cư, khu vui chơi giải trí, hệ thống chiếu sáng công cộng; hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện và an toàn điện sau điện kế tại các xã dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Dự án chợ Bến Tranh và khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng chợ Thiên Phú Đức là đơn vị trúng thầu đầu tư dự án Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc với tổng mức đầu tư là 22.790.208.000 đồng. Hiện nhà đầu tư đang xây dựng phần nhà lồng chợ.

Tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Khu dân cư Long Thạnh Hưng.

Dự án Khu thương mại dịch vụ Long Bình Điền đã mở thầu vào ngày 29/3/2019, hiện đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất.

Phối hợp với các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 8 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường định kỳ quý II năm 2019.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương được 36,739 tỷ đồng, đạt 41,99% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện 136,005 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 5,49 tỷ đồng, đạt 72,91%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 786,966 triệu đồng, đạt 63,47%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn năm 2019 là 255,915 tỷ đồng, gồm 103 công trình (Trong đó chuyển tiếp 11 công trình, thi công mới 92 công trình); giá trị khối lượng thực hiện đến nay là: 35 tỷ đồng, giải ngân là 23,672 tỷ đồng, đạt 9,25% kế hoạch vốn giao; uớc giá trị thực hiện tháng 4/2019 là 26,4 tỷ đồng, giải ngân 42,883 tỷ đồng, đạt 16,78% kế hoạch vốn giao, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý và bổ sung có mục tiêu về huyện: Tổng vốn 233,7 tỷ đồng, gồm 84 công trình (chuyển tiếp 10 công trình, thi công mới 74 công trình).  

- Nguồn vốn huyện (bao gồm vốn phân cấp, tiền sử dụng đất, nguồn vốn kết dư): Tổng số vốn là 22,215 tỷ đồng. Gồm 19 công trình (công trình chuyển tiếp: 01 công trình; thi công mới: 18 công trình).

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Trong tháng đã giải quyết 155 hồ sơ, gồm 14 hồ sơ về lĩnh vực môi trường và 141 hồ sơ về lĩnh vực đất đai, Nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 472 hồ sơ, gồm 39 hồ sơ về lĩnh vực môi trường và 433 hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 50 hồ sơ hồ sơ, diện tích 3,72 ha, nâng đến nay là 110 hồ sơ, diện tích 8,09 ha.

- Về thanh lý bán đấu giá đất công:

Trình Ủy ban nhân tỉnh xin chủ trương đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản đồ số 1, diện tích 954,4 m2 và hỗ trợ diện tích đất cho Hợp tác xã Mỹ Tịnh An thửa đất số 60, tờ bản đồ số 1, diện tích 1278,3 m2, cùng tọa lạc tại ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

Bàn giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất công trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo.

- Công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Tổ chức tốt các hội thi cấp huyện năm học 2018 - 2019; tổ chức kiểm tra công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 theo kế hoạch; thường xuyên nắm bắt tình hình ở các đơn vị để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; tổ chức nhận và chấm 213 đề tài sáng kiến năm học 2018 - 2019 (mầm non: 30, tiểu học 113, trung học cơ sở: 70).

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng, bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 18 ca, bổ sung tháng trước 03 ca, nâng đến nay đã xảy ra 51 (tăng 14 ca so cùng kỳ); bệnh tay chân miệng trong tháng xảy ra 04 ca, bổ sung tuần trước 01 ca, nâng đến nay xảy ra 15 ca (tăng 10 ca so cùng kỳ); bệnh quai bị đến nay xảy ra 01 ca (giảm 30 ca so với cùng kỳ), bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 06 ca (giảm 02 ca so cùng kỳ), sốt phát ban nghi sởi - Rubella trong tháng xảy ra 06 ca, nâng đến nay xảy ra 15 ca (tăng 14 ca so cùng kỳ).

Vận động trong tháng 513 trường hợp, nâng đến nay được 12.410 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỷ lệ 78,56%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 25% (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 36,05% (chỉ tiêu là 87%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); xây dựng Kế hoach tổ chức Hội thi sáng biểu tượng Logo huyện Chợ Gạo.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện trong tháng đã biên tập 57 chương trình thời sự, sử dụng 324 tin và 177 bài, mô hình, 03 câu chuyện truyền thanh và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 93,29%.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Giải quyết việc làm cho 510 lao động, đạt 25,5% Nghị quyết; giới thiệu được 04 lao động đi lao động nước ngoài, nâng đến nay có 15 lao động, đạt 75%. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát và khám sức khỏe cho 09 người có công hưởng chế độ tù, đày đi thăm nhà tù Phú Quốc và đưa 04 người có công hưởng chế độ tù, đày đi thăm nhà tù Côn Đảo.

Vận động kinh phí xây dựng được 01 ngôi nhà tình nghĩa, nâng đến nay xây dựng được 02 ngôi (chỉ tiêu tỉnh giao 10 ngôi). Trong tháng vận động quỹ bảo trợ trẻ em được số tiền 30 triệu đồng. nâng lũy kế đến nay đã vận được số tiền 225 triệu đồng, đạt 64,28%.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng được 683/1.610 đồng chí; tiếp tục chuẩn bị các văn kiện diễn tập năm 2019; tổ chức tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2019 (đến nay có 23 em đăng ký).

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về hình sự: Xảy ra 03 vụ (cướp giật tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích). Tài sản thiệt hại khoảng 30.000.000 đồng, bị thương 01 người. Kết quả điều tra làm rõ 02vụ, khởi tố 04 đối tượng.

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 01vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 51,3101 gam ma túy. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, giữa mô tô với người đi bộ, ô tô khách với mô tô. Hậu quả làm chết 02 người, hư hỏng 02 xe. Nguyên nhân do người bộ hành qua đường không đảm bảo an toàn; lái xe xe mô tô đi không đúng phần đường quy định.

- Tệ nạn xã hội: Xảy ra 12 vụ cờ bạc, mại dâm. Nội vụ lập hồ sơ xử lý hành chính 53 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 19 đối tượng. Nội vụ phạt tiền 09 đối tượng; quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 08 đối tượng; đưa cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng.

- Tai nạn khác; Xảy ra 02 vụ, chết 02 người, nguyên nhân do đa chấn thương, tụ máu dưới màn cứng (tự té); bệnh lý. Nội vụ cho gia đình cam kết, mai táng./. 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết