Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP XÂY DỰNG HUYỆN CHỢ GẠO ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀO NĂM 2020
19/08/2019

​​

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP

XÂY DỰNG HUYỆN CHỢ GẠO ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀO NĂM 2020

-----

1. Hỏi: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là gì?

Đáp: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh - quốc phòng với mục tiêu toàn diện: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

2. Hỏi: Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới?

Đáp: Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng ấp, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi còn nhiều yếu kém; sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng nông sản còn thấp, bảo quản chế biến chưa gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lao động, ứng dụng khoa học công nghệ còn chậm. Thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém; đời sống tinh thần của nhân dân còn hạn chế, nhiều nét văn hoá truyền thống đang có nguy cơ mai một; môi trường và an ninh nông thôn còn nhiều vấn đề bức xúc...

Nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp, một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó. Vì vậy, phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới.

3. Hỏi: Ai giữ vai trò chủ thể, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới?

Đáp: Xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Vì vậy, mỗi người dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò là chủ thể, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Họ được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng. Đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi ở ấp, xã.

Cấp ủy, chính quyền xã; chi bộ, Ban lãnh đạo ấp là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhà nước giữ vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổ chức thi đua gắn với khen thưởng.

4. Hỏi: Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện như thế nào?

Đáp: Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện như sau:

- Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực hiện Chương trình ở ấp, xã.

- Tham gia và lựa chọn những công việc nào cần làm trước và công việc nào cần làm sau phù hợp với khả năng, điều kiện ở cơ sở nhằm mục đích sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

- Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của xã, ấp.

- Trực tiếp tổ chức thi công hoặc tham gia thi công xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của xã, ấp theo kế hoạch hàng năm.

- Cử đại diện để tham gia Ban quản lý giám sát các công trình xây dựng của xã, ấp theo quy định.

- Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

5. Hỏi: Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Đáp: Có 4 nguyên tắc xây dựng nông thôn mới như sau:

Một là, xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở ấp, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

Hai là, thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn; có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp của các tầng lớp dân cư.

Ba là, được thực hiện gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của mỗi địa phương; có quy hoạch và cơ chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch.

Bốn là, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; hình thành cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới" do Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

6. Hỏi: Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải làm những gì?

Đáp: Xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, có 5 nhóm công việc cần phải làm đó là:

Một là, lập quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động nhân dân chỉnh trang khu dân cư, nhà ở, khuôn viên, vườn ao, tường rào... để có cảnh quan đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Ba là, Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân nông thôn.

Bốn là, Phát triển sản xuất, xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

Năm là, Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá và đảm bảo an ninh nông thôn.

7. Hỏi: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào những tiêu chí nào?

Đáp: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới gồm có 19 tiêu chí, cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Quy hoạch. Tiêu chí 2: Giao thông. Tiêu chí 3: Thủy lợi. Tiêu chí 4: Điện. Tiêu chí 5: Trường học. Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa. Tiêu chí 7: Chợ nông thôn. Tiêu chí 8: Bưu điện. Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư. Tiêu chí 10: Thu nhập. Tiêu chí 11: Hộ nghèo. Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất. Tiêu chí 14: Giáo dục. Tiêu chí 15: Y tế. Tiêu chí 16: Văn hóa. Tiêu chí 17: Môi trường. Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh. Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội.

8. Hỏi: Mức hỗ trợ chi phí xây dựng các tiêu chí để các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 theo nghị quyết số 05/NQ- HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh là bao nhiêu?

Đáp: Theo Nghị quyết số 05/NQ- HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chi hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2018 - 2020 cho xây dựng kết cấu hạ tầng liên quan đến 4 tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn với mức hỗ trợ tối thiểu là 13 tỷ đồng/xã.

 9. Hỏi: Vậy mỗi hộ gia đình cần thực hiện tốt các công việc nào để góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Đáp: Để góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới, mỗi hộ gia đình cần tích cực thực hiện tốt các công việc như: Tích cực chăm lo sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi đảm bảo môi trường để nâng cao thu nhập gia đình; các thành viên hộ gia đình trong độ tuổi lao động, có sức khoẻ phải có việc làm ổn định thường xuyên; tham gia tích cực vào các mô hình Hợp tác xã; chỉnh trang nhà ở, khuôn viên sân vườn và hàng rào cây xanh đảm bảo Xanh – Sạch – Đẹp; có 100% thành viên hộ gia đình tham gia BHYT tự nguyện; đường dây sau điện kế của hộ dân phải đảm bảo an toàn theo quy định; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xóm ấp; tham gia đóng góp tích cực vào các công trình phục lợi tại cơ sở…

10. Hỏi: Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 9/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới đề ra mục tiêu cụ thể như thế nào?

Đáp:  Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 9/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 02 mục tiêu lớn cụ thể là:

- Một là, đến năm 2020 có 100% xã được công nhận xã nông thôn mới, trong đó:

+ Phải giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời xây dựng từ 01 đến 02 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

+ Đến tháng 7 năm 2019, huyện Chợ Gạo đã được tỉnh công nhận 11/18 xã nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 mười xã còn lại gồm: Hoà Tịnh, Quơn Long, Bình Phan, Bình Ninh, Hoà Định, Xuân Đông và Song Bình cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

- Hai là, phấn đấu đến năm 2020, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và được trên công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

11. Hỏi: Xã nông thôn mới nâng cao phải đạt những tiêu chí nào?

Đáp: Căn cứ theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020 thì xã phải được công nhận xã nông thôn mới, đồng thời phải hoàn thành 18 tiêu chí, trên 6 lĩnh vực cụ thể như sau:

- Một là lĩnh vực Quy hoạch, có 01 tiêu chí quy hoạch

- Hai là lĩnh vực về Hạ tầng kinh tế – xã hội, có 07 tiêu chí gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư. Trong đó đáng lưu ý là tiêu chí về nhà ở phải có từ 75% trở lên tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Ba là lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, có 04 tiêu chí gồm: thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí tổ chức sản xuất. Trong đó đáng lưu ý là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt từ 54,6 triệu đồng/người/năm, năm 2020 đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% và có ít nhất 01 Hợp tác xã được thành lập theo Luật HTX hoạt động có hiệu quả và có quy mô từ 100 thành viên trở lên.

- Bốn là lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, có 03 tiêu chí gồm: tiêu chí giáo dục, tiêu chí y tế và tiêu chí văn hóa

- Năm là lĩnh vực cảnh quan, môi trường có 01 tiêu chí

- Sáu là lĩnh vực an ninh trật tự – hành chính công, có 02 tiêu chí.

12. Hỏi: Xã nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt những tiêu chí nào?

Đáp: Căn cứ theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 thì xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 04 tiêu chí: Một là, tiêu chí Sản xuất – Thu nhập – Hộ nghèo. Hai là, tiêu chí Giáo dục – Y tế – Văn hóa. Ba là, tiêu chí Môi trường. Bốn là, tiêu chí An ninh trật tự – Hành chính công.

Trong đó đáng lưu ý là tiêu chí Sản xuất phải có ít nhất 02 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn 1,5 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới và không có hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện nhà nước bảo trợ suốt đời hoặc do bệnh hiểm nghèo, hay tai nạn rủi ro bất khả kháng). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên.

13. Hỏi:  Để xây dựng huyện đạt chuẩn “huyện nông thôn mới” thì căn cứ vào các tiêu chí nào?

Đáp: Căn cứ theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới phải đạt 9 tiêu chí như gồm: Tiêu chí 1: Quy hoạch. Tiêu chí 2: Giao thông. Tiêu chí 3: Thủy lợi. Tiêu chí 4: Điện. Tiêu chí 5: Y tế- Văn hóa- Giáo dục. Tiêu chí 6: Sản xuất. Tiêu chí 7: Môi trường. Tiêu chí 8: An ninh trật tự xã hội. Tiêu chí 9: Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

14. Hỏi: Để phấn đấu đến năm 2020 huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới thì Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nào?

Đáp: Để phấn đấu đến năm 2020 huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới thì Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới;

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới;

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng nông thôn mới;

- Thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn theo quy hoạch; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống mọi mặt của người dân khu vực nông thôn;

- Chăm lo phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương;

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

15. Hỏi: Trong thời gian tới huyện cần tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực nào để đạt chuẩn huyện nông thôn mới?

Đáp: Để huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020, trong thời gian tới huyện cần tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, cụ thể như:

- Về giao thông: xây dựng 02 tuyến đường huyện 24 nối dài và đường huyện 23C và 3 tuyến đường huyện 27B, 27D, 30B với chiều dài 7,616 km.

 - Về văn hóa: xây dựng 02 công trình gồm: Hồ bơi và Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện và bổ sung thêm 4 hạng mục: Nhà làm việc của Trung tâm, Khán đài Sân khấu biểu diễn ngoài trời, Nhà Tập luyện thể thao, Khán đài Sân vận động Thể thao huyện.

- Về trường học: Xây dựng các Phòng chức năng, Nhà đa năng, phòng học của trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Huân.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CHỢ GẠO

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết