Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP XÃ
28/03/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP XÃ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

  1.  

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

  1.  

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

4


 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

 

1

Trình tự thực hiện

1. Định kỳ tháng 9 hàng năm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách lĩnh vực Tư pháp) chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ấp, khu phố và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã, thị trấn thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy định về công nhận tuyên truyền viên pháp luật tới các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn cấp xã để tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật.

2. Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thực trạng đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhu cầu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, công chức Tư pháp - Hộ tịch rà soát lập danh sách người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

3

Cách thức thực hiện

Không quy định.

4

Thành phần hồ sơ

Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

 

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật

9

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật được xem xét để công nhận là tuyên truyền viên pháp luật xã, thị trấn hoặc được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật PBGDPL năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

1

Trình tự thực hiện

Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp cho thôi làm tuyên tuyền viên pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

2

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

3

Cách thức thực hiện

Không quy định.

4

Thành phần hồ sơ

Không quy định

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

9

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Việc cho thôi tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật PBGDPL năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết