Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN
27/08/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định 553/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

  1.  

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2

  1.  

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

4

 

 

1. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

 

1

Trình tự thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức cấp huyện căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và điều kiện thực tế lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật PBGDPL để thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp huyện có văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật gửi Phòng Tư pháp.

2. Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật huyện.

2

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (số 191, Ô 2, Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

 

3

Cách thức thực hiện

Không quy định.

4

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của người được đề nghị công nhận:

- Họ và tên;

- Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

- Trình độ chuyên môn;

- Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Tư pháp

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

9

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được đề nghị công nhận làm Báo cáo viên pháp luật huyện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

- Có khả năng truyền đạt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật PBGDPL năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

 

 

2. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

 

1

Trình tự thực hiện

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp huyện đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện có văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện gửi phòng Tư pháp.

2. Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

2

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (số 191, Ô 2, Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

 

3

Cách thức thực hiện

Không quy định

4

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo cáo viên pháp luật huyện  được đề nghị miễn nhiệm:

- Họ và tên;

- Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

- Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật;

- Lý do của việc đề nghị miễn nhiệm.

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Tư pháp

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

9

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật;

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật PBGDPL;

- Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật PBGDPL;

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật PBGDPL năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết