Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương cấp huyện
29/08/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 11  tháng 7 năm 2018

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

 
 
 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

Số

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

02

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

03 - 04

3

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

05

 

Tổng cộng: 3 thủ tục.

 

 

 

 

 

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

1. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật, xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng qui định (có phiếu hướng dẫn).

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

b) số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

Không quy định

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Người sử dụng lao động

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả của TTHC

Không quy định

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Bộ luật Lao động năm 2012

 

2. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1. Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng qui định (có phiếu hướng dẫn).

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

- Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Người nhận kết quả đem theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

b) số lượng : 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả của TTHC

Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tranh chấp lao động về quyền

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Bộ luật Lao động năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện).

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

Cách thức thực hiện

Nộp Trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu). b) Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện. c) Bản sao thẻ an toàn đã được cấp...

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Mẫu đơn, Mẫu tờ khai

Không

Thời gian giải quyết

Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC (nếu có)

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ pháp lý của TTHC

-  Luật 84/2015/QH13

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP

- Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH

- Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết