Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
07/12/2018

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

theo Quyết định số: 3416 /QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

 

1. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

1

Trình tự thực hiện

a) Trường mầm non gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2

Cách thức thực hiện

Gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường mầm non để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản.

4

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính (Công văn đăng ký đánh giá ngoài).

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Điều kiện công nhận:

Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Mức độ công nhận:

a) Mức độ 1: Đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Mức độ 2: Đạt Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

 

 

2. Công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

1

Trình tự thực hiện

a) Trường mầm non gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2

Cách thức thực hiện

Gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường mầm non để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản.

4

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính (Công văn đăng ký đánh giá ngoài).

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

a) Hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm;

b) Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Cấp độ công nhận:

a) Cấp độ 1: Đạt Mức 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Cấp độ 2: Đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

c) Cấp độ 3: Đạt Mức 3 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

d) Cấp độ 4: Đạt Mức 4 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

 

 

3. Công nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

1

Trình tự thực hiện

a) Trường trung học gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2

Cách thức thực hiện

Gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường trung học cơ sở để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản.

4

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính (Công văn đăng ký đánh giá ngoài).

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

a) Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình trung học;

b) Có kết quả đánh giá ngoài đánh giá đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Cấp độ công nhận:

a) Cấp độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Cấp độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

c) Cấp độ 3: Trường được đánh giá đạt Mức 3 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

d) Cấp độ 4: Trường được đánh giá đạt Mức 4 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

4. Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

1

Trình tự thực hiện

a) Trường trung học gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2

Cách thức thực hiện

Gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường trung học cơ sở để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản.

4

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính (Công văn đăng ký đánh giá ngoài).

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Điều kiện công nhận:

Trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Mức độ công nhận:

a) Mức độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Mức độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

 

5. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

1

Trình tự thực hiện

a) Trường tiểu học gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2

Cách thức thực hiện

Gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường tiểu học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản.

4

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính (Công văn đăng ký đánh giá ngoài).

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Điều kiện công nhận:

Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Mức độ công nhận:

a) Mức độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Mức độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

 

 

6. Công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

1

Trình tự thực hiện

a) Trường tiểu học hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2

Cách thức thực hiện

Gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường tiểu học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản.

4

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính (Công văn đăng ký đánh giá ngoài).

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

a) Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học;

b) Có kết quả đánh giá ngoài đánh giá đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Cấp độ công nhận:

a) Cấp độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Cấp độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

c) Cấp độ 3: Trường được đánh giá đạt Mức 3 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

d) Cấp độ 4: Trường được đánh giá đạt Mức 4 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết