Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
22/06/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

  1.  

Thủ tục Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện

2

  1.  

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

4

 

 

1. Thủ tục Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

 

1

Trình tự thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

3

Cách thức thực hiện

Không quy định.

4

Thành phần hồ sơ

Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND xã

7

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 

8

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của UBND cấp xã

9

Lệ phí (nếu có)

Không quy định

10

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Luật bảo vệ môi trường 2014;

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2. Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

2

Địa điểm thực hiện

UBND cấp xã nơi thực hiện dự án

3

Cách thức thực hiện

Không quy định.

4

Thành phần hồ sơ

Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;

Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp xã

7

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ dự án.

 

8

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Phụ lục 2.4. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 Phụ lục 2.5. Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn.

 

9

Lệ phí (nếu có)

Không quy định

10

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Luật bảo vệ môi trường 2014;

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết