Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa
05/11/2018

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 3373/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính (cấp huyện: 02 thủ tục; cấp xã: 02 thủ tục) trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, gồm:

* CẤP HUYỆN

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm - BVH-TGG-279074

2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa - BVH-TGG-279074

* CẤP XÃ

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm - BVH-TGG-279076

2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính trên được ban hành kèm theo Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã bãi bỏ:

- Thủ tục Công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa"  và tương đương; thủ tục Công nhận "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương được công bố tại Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện và Gia đình (02 thủ tục hành chính);

- Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa được công bố tại Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã đã chuẩn hóa về nội dung thuộc lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện và Thể dục thể thao (01 thủ tục hành chính).

 

Song song đó, căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã ban hành Công văn số 2050/UBND-KSTT ngày 02 tháng 11 năm 2018 chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, cập nhật, thay thế thủ tục hành chính để niêm yết công khai nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính (được ban hành kèm theo Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị mình (theo Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND).

Thanh Trung

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết